वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी

वित्त विभाग जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत कनिष्ठ सहाय्यक लेखा, वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, कनिष्ठ लेखाधिकारी, व सहाय्यक लेखाधिकारी या संवर्गाच्या अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी जिल्हा परिषद नांदेड, व त्या उपरोक्त प्रमाणे आहे.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड सूची दि. 09.05.2024
2. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाची अंतिम जेश्ठता यादी डाउनलोड सूची दि. 09.05.2024
3. कनिष्ठ लेखाधिकारी या संवर्गाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड सूची दि. 09.05.2024
4. सहाय्यक लेखाधिकारी या संवर्गाचे अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड सूची दि. 09.05.2024

दि. 09.05.2024 तारखेला प्रकाशित

वित्त विभाग जिल्हा परिषद नांदेड येथील सहाय्यक लेखाधिकारी कनिष्ठ लेखा अधिकारी वरिष्ठ सहाय्यक लेखा कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाच्या दिनांक 31 5 2023 रोजीची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता सूची

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सहाय्यक लेखा अधिकारी डाउनलोड सूची दि. 03.05.2023
2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी डाउनलोड सूची दि. 03.05.2023
3. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड सूची दि. 03.05.2023
4. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड सूची दि. 03.05.2023

दि. 03.05.2023 तारखेला प्रकाशित

वित्त विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत कार्यरत सहाय्यक लेखाधिकारी, कनिष्ठ लेखाधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक लेखा, कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाची दिनांक ३१. ५. २०२२ रोजीची अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता सूची

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सहायक लेखाधिकारी डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
2. कनिष्ठ लेखाधिकारी डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
3. वरिष्ठ सहायक लेखा डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
4. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022

दि. 08.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कनिष्ठ लेखा अधिकारी यांची ३१ ५ २०२२ रोजीची वास्तव्य ज्येष्ठता सूची डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
2. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाचे दिनांक ३१ ५ २०२२ रोजीची वास्तव्य ज्येष्ठता सूची डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022
3. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा संवर्गाचे दिनांक ३१ ५ २०२२ रोजीची वास्तव्य ज्येष्ठता सूची डाउनलोड सूची दि. 08.04.2022

दि. 08.04.2022 तारखेला प्रकाशित