चित्र स्लायडर

जि.प. भरती 2023 - वेळापत्रक

अनु .क्र. विषय प्रसिद्धि दिनांक 
ग्रामविकास विभागांतर्गत ज़िल्हा परिषद गट-क संवर्गांतील सरळसेवा पदभरती - २०२३ 27/02/2024
सरळसेवा भरती प्रक्रिया सन 2023 वेळापत्रक जिल्हा परिषद नांदेड च्या 06/12/2023
सरळसेवा भरती प्रक्रिया सन 2023 वेळापत्रक जिल्हा परिषद नांदेड 11/11/2023

जि.प. भरती वेळापत्रक - अधिक माहिती

पंचायत सामिती