प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कनिष्ठ अभियंता आरडब्ल्यूएस प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी. डाउनलोड दि. 18.04.2023

दि. 18.04.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता यांची दिनांक 31.05.2022 रोजीची प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी. डाउनलोड दि. 20.04.2022

दि. 20.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Category :- Class-3 Junior / Section Engineer डाउनलोड दि. 15.07.2020

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित

Tip :- Aakeshpa Dt. 17.07.2020