माहितीचा अधिकार – (RTI)

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५

कलम ४(१) (अ) व (ब)च्या १ ते १७ बाबीची माहिती

पंचायत समिती नायगाव (खे)

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. १ ते १७ बाबीची माहिती माहिती डाउनलोड दि. 17-01-2024

दि. 17-01-2024 तारखेला प्रकाशित