प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

वित्त विभागांतर्गत स.लेअ, क.लेअ, व.सले, व क.सले संवर्गाची दि.३१.०५.२०२४ रोजीची प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक यादी डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कनिष्ठ लेखाधिकारी वास्तव्य जेष्ठता यादी 2024 सूची डाउनलोड दि. 15.04.2024
2. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा वास्तव्य जेष्ठता यादी 2024 सूची डाउनलोड दि. 15.04.2024
3. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा वास्तव्य जेष्ठता यादी 2024 सूची डाउनलोड दि. 15.04.2024
4. सहाय्यक लेखाधिकारी वास्तव्य जेष्ठता यादी 2024 सूची डाउनलोड दि. 15.04.2024

दि. 15.04.2024 तारखेला प्रकाशित

 

वित्त विभाग जिल्हा परिषद नांदेड येथील कार्यरत वित्त विभागातील लेखांसवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्यक लेखा अधिकारी कनिष्ठ लेखा अधिकारी वरिष्ठ सहाय्यक लेखा कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाच्या दिनांक 31-05- 2023 रोजीच्या प्राथमिक वास्तव ज्येष्ठता सूची जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे आहे त्या पुढील प्रमाणे आहेत

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सहाय्यक लेखा अधिकारी यांची दिनांक 31-5-2023 रोजीची प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता सूची सूची डाउनलोड दि. 18.04.2023
2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी या संवर्गाची दिनांक 31-5-2023 रोजीची प्राथमिक वास्तव्य ज्येष्ठता सूची सूची डाउनलोड दि. 18.04.2023
3. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाची दिनांक 31-5-2023 रोजीची प्राथमिक वास्तव ज्येष्ठता सूची सूची डाउनलोड दि. 18.04.2023
4. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा या संवर्गाची दिनांक 31-5-2023 रोजी ची प्राथमिक वास्तव्य ज्येष्ठता सूची सूची डाउनलोड दि. 18.04.2023

दि. 18.04.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कार्यरत सहाय्यक लेखाधिकारी संवर्गाची दिनांक ३१ ५ २०२२रोजीची प्राथमिक वास्तव ज्येष्ठता सूची सूची डाउनलोड दि. 21.04.2022

दि. 21.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) डाउनलोड दि. 04.01.2021
2. कनिष्ठ लेखाधिकारी डाउनलोड दि. 04.01.2021
3. कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) डाउनलोड दि. 04.01.2021
4. सहाय्यक लेखाअधिकारी डाउनलोड दि. 04.01.2021

दि. 04.01.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (SAC) डाउनलोड दि. 15.07.2020
2. कनिष्ठ लेखा अधिकारी (JAO) डाउनलोड दि. 15.07.2020
3. कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (JAC) डाउनलोड दि. 15.07.2020
4. सहायक लेखाअधिकारी (AAO) डाउनलोड दि. 15.07.2020

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित