अनिर्णीत-संचिका

कार्यालयीन कर्तव्य पार पाडतांना विलंब प्रतिबंध याबाबत ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे शासन पुरक परिपत्रक क्र. संकीर्ण -२०११/प्र.क्र./१६२/समन्वय कक्ष ,दिनांक १७ सप्टेंबर २०११ सोबतचे संबधित अधिका-याकडुन सात दिवसापेक्षा जास्त कालावधित निकाली न निघालेल्या धारिकांची माहिती.
संबंधित अधिका-यांचे नाव ::-
पद ::–
भ्रमनध्वनी क्रमांक ::–
दुरध्वनी ( कार्यालय ) ::–
विभाग ::–