सेवा जेष्टता यादी

विनंती अर्ज प्राप्त यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. शि.वि.अ. विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
2. शि.वि.अ. विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
3. शि.वि.अ. आपसी अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
4. केंद्रप्रमुख विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
5. केंद्रप्रमुख विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
6. मा. शि. ( मराठी ) विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
7. मा. शि. ( मराठी ) आपसी अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
8. मा. शि. ( मराठी ) विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
9. मा. शि. ( उर्दू ) विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
10. अ.रा.प. मुख्याध्यापक विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
11. अ.रा.प. मुख्याध्यापक विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
12. शारीरिक शिक्षक विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
13. शारीरिक शिक्षक विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
14. चित्रकला शिक्षक विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
15. चित्रकला शिक्षक आपसी अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड

दि. 27.07.2021 तारखेला प्रकाशित

अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी शिक्षण विभाग (प्रा) जिल्हा परिषद नांदेड डाउनलोड
2. शि.वि.अ. अंतिम जेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
3. केंद्रप्रमुख अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
4. केंद्रप्रमुख अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
5. अ.रा.प. मुख्याध्यापक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
6. अ.रा.प. मुख्याध्यापक अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
7. चित्रकला शिक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
8. शारीरिक शिक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
9. शारीरिक शिक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
10. मा. शि. ( मराठी ) अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
11. मा. शि. ( मराठी ) अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
12. पर्यवेक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
13. मा. शि. ( उर्दू ) अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
14. प्रयोगशाळा सहाय्यक Non पेसा अंतिम सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड

दि. 27.07.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. बदली पत्र शिक्षण विभाग जि प नांदेड डाउनलोड
2. शिविअ Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
3. शिविअ पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
4. केंद्रप्रमुख Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
5. केंद्रप्रमुख पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
6. मा.शि. Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
7. मा.शि. पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
8. अराप मु.अ. पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
9. अराप मु.अ.Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
10. शा.शि.Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
11. शा.शि. पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
12. चित्रकला शिक्षक Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
13. मा.शि. ( उर्दू ) Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
14. पर्यवेक्षक Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड

दि. 20.07.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अराजपत्रीत मुख्याध्यापक पदोन्नती यादी डाउनलोड दि. 15.06.2021
2. कनिष्ठ विस्तार अधिकारी वर्ग ३ पदोन्नती यादी डाउनलोड दि. 15.06.2021
3. सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 15.06.2021

दि. 15.06.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. सार्वत्रिक बदली २०२० पत्र जि.प.नांदेड 14 jully 2020 डाउनलोड
2. अराजपत्रित मु.अ. वास्तव्य जेष्टता पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
3. अराजपत्रित मु.अ. वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
4. पर्यवेक्षक वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
5. मा.शि. वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
6. मा.शि. वास्तव्य जेष्टता पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
7. मा.शि. उर्दू वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
8. शारीरिक शिक्षक वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
9. शारीरिक शिक्षक वास्तव्य जेष्टता पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
10. चित्रकला शिक्षक वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
11. प्रयोगशाळा सहाय्यक जेष्टता यादी non पेसा 15 jully 2020 डाउनलोड
12. केंद्रप्रमुख प्राथमिक जेष्टता यादी Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
13. केंद्रप्रमुख प्राथमिक जेष्टता यादी पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
14. शिविअ जेष्टता यादी 15 Jully 2020 Non Pesa डाउनलोड
15. शिविअ जेष्टता यादी 15 Jully 2020 Pesa डाउनलोड

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित