सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 0 पत्र आदेश डाउनलोड दि. 22.06.2022
2. १ माध्यमिक शिक्षक संवर्ग अंतिम सेवाजेष्ठता यादी आदेश डाउनलोड दि. 22.06.2022
3. २ विस्तार अधिकारी ( शिक्षण ) अंतिम सेवाजेष्‍ठता यादी आदेश डाउनलोड दि. 22.06.2022
4. ३ अराजपत्रित मुख्‍याध्‍यापक संवर्ग अंतिम सेवाजेष्ठता यादी आदेश डाउनलोड दि. 22.06.2022
5. 4 चित्रकला शिक्षक संवर्ग अंतिम सेवाजेष्ठता यादी आदेश डाउनलोड दि. 22.06.2022
6. 5 प्रयोग शाळा सहायक संवर्ग अंतिम सेवाजेष्ठता यादी आदेश डाउनलोड दि. 22.06.2022
6. 6 शारिरीक शिक्षक संवर्ग अंतिम सेवाजेष्ठता यादी आदेश डाउनलोड दि. 22.06.2022

दि. 22.06.2022 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
0. 0 सार्वत्रिक बदली २०२२ अंतिम सेवाजेष्टता यादी प्रसिद्धी डाउनलोड
1. 1 मा शिक्षक Non Pesa मराठी अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
2. 1 मा शिक्षक Pesa मराठी अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
3. 2 मा शिक्षक Non Pesa उर्दु अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
4. 3 शारीरिक शिक्षक Non Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
5. 3 शारीरिक शिक्षक Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
6. 4 चित्रकला शिक्षक Non Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
7. 5 अराप मुअ Non Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
8. 5 अराप मुअ Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
9. 6 प्र. सहाय्यक Non Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
10. 7 पर्यवेक्षक Non Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
11. 8 केंद्रप्रमुख Non Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
12. 8 केंद्रप्रमुख Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
13. 9 शि वि अ Non Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड
14. 9 शि वि अ Pesa अंतिम यादी 2-5-2022 डाउनलोड

दि. 08.05.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. सार्वत्रिक बदली पत्र 18 Apr 2022 डाउनलोड
2. अरप मुअ आदिवासी18 Apr 2022 डाउनलोड
3. अरप मुअ बिगर आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
4. पर्यवेक्षक 18 Apr 2022 डाउनलोड
5. चित्रकला शिक्षक बिगर आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
6. शारीरिक शिक्षक आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
7. शारीरिक शिक्षक बिगर आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
8. प्रयोग शाळा सहायक बिगर आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
9. माध्यमिक शिक्षक आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
10. माध्यमिक शिक्षक उर्दू बिगर आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
11. माध्यमिक शिक्षक बिगर आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
12. विस्तार अधिकारी शिक्षण आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
13. विस्तार अधिकारी शिक्षण बिगर आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
14. केंद्र प्रमुख बिगर आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड
15. 8 केद्र प्रमुख आदिवासी 18 Apr 2022 डाउनलोड

दि. 20.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. 01 ADEI प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी २०२२ डाउनलोड
2. 02 उर्दू माध्यम GT-Sci 12 th sci प्रा.सेवा जेष्टता यादी 2022 डाउनलोड
3. 03 KP प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी २०२२ डाउनलोड
4. 04 उर्दू माध्यम GT-lang प्रा सेवा जेष्टता यादी 2022 डाउनलोड
5. 05 HM प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी २०२२ डाउनलोड
6. 06 उर्दू माध्यम GT-So Sci प्रा सेवा जेष्टता यादी 2022 डाउनलोड
7. 07 GT-Lan प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी २०२२ डाउनलोड
8. 08 उर्दू माध्यम UGT प्रा सेवा जेष्टता यादी 2022 डाउनलोड
9. 09 GT-Sci प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी २०२२ डाउनलोड
10. 10 GT-SoSci प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी २०२२ डाउनलोड
11. 11 UGT प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी २०२२ डाउनलोड
12. 12 माघ्_यमिक शिक्षक (मराठी माध्यम प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी) डाउनलोड
13. 13 माशि. (उर्दु माध्यम प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी डाउनलोड
14. 14 शारिरिक शि प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी डाउनलोड
15. 15 चित्रकला शिक्षक प्राथमिक शिक्षक सेवा जेष्टता यादी डाउनलोड
16. 12 प्रयोगशाळा सहायक प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी डाउनलोड
17. 13 अराप मुअ प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी डाउनलोड

दि. 06.01.2022 तारखेला प्रकाशित

विनंती अर्ज प्राप्त यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. शि.वि.अ. विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
2. शि.वि.अ. विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
3. शि.वि.अ. आपसी अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
4. केंद्रप्रमुख विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
5. केंद्रप्रमुख विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
6. मा. शि. ( मराठी ) विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
7. मा. शि. ( मराठी ) आपसी अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
8. मा. शि. ( मराठी ) विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
9. मा. शि. ( उर्दू ) विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
10. अ.रा.प. मुख्याध्यापक विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
11. अ.रा.प. मुख्याध्यापक विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
12. शारीरिक शिक्षक विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
13. शारीरिक शिक्षक विनंती अर्ज यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
14. चित्रकला शिक्षक विनंती अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
15. चित्रकला शिक्षक आपसी अर्ज यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड

दि. 27.07.2021 तारखेला प्रकाशित

अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. अंतिम वास्तव्य सेवाजेष्ठता यादी शिक्षण विभाग (प्रा) जिल्हा परिषद नांदेड डाउनलोड
2. शि.वि.अ. अंतिम जेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
3. केंद्रप्रमुख अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
4. केंद्रप्रमुख अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
5. अ.रा.प. मुख्याध्यापक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
6. अ.रा.प. मुख्याध्यापक अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
7. चित्रकला शिक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
8. शारीरिक शिक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
9. शारीरिक शिक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
10. मा. शि. ( मराठी ) अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
11. मा. शि. ( मराठी ) अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
12. पर्यवेक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
13. मा. शि. ( उर्दू ) अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दिनांक २५ जुलै २०२१ डाउनलोड
14. प्रयोगशाळा सहाय्यक Non पेसा अंतिम सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड

दि. 27.07.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. बदली पत्र शिक्षण विभाग जि प नांदेड डाउनलोड
2. शिविअ Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
3. शिविअ पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
4. केंद्रप्रमुख Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
5. केंद्रप्रमुख पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
6. मा.शि. Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
7. मा.शि. पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
8. अराप मु.अ. पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
9. अराप मु.अ.Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
10. शा.शि.Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
11. शा.शि. पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
12. चित्रकला शिक्षक Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
13. मा.शि. ( उर्दू ) Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड
14. पर्यवेक्षक Non पेसा प्राथमिक सेवाजेष्टता २० जुलै २०२१ डाउनलोड

दि. 20.07.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अराजपत्रीत मुख्याध्यापक पदोन्नती यादी डाउनलोड दि. 15.06.2021
2. कनिष्ठ विस्तार अधिकारी वर्ग ३ पदोन्नती यादी डाउनलोड दि. 15.06.2021
3. सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 15.06.2021

दि. 15.06.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. सार्वत्रिक बदली २०२० पत्र जि.प.नांदेड 14 jully 2020 डाउनलोड
2. अराजपत्रित मु.अ. वास्तव्य जेष्टता पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
3. अराजपत्रित मु.अ. वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
4. पर्यवेक्षक वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
5. मा.शि. वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
6. मा.शि. वास्तव्य जेष्टता पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
7. मा.शि. उर्दू वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
8. शारीरिक शिक्षक वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
9. शारीरिक शिक्षक वास्तव्य जेष्टता पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
10. चित्रकला शिक्षक वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
11. प्रयोगशाळा सहाय्यक जेष्टता यादी non पेसा 15 jully 2020 डाउनलोड
12. केंद्रप्रमुख प्राथमिक जेष्टता यादी Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
13. केंद्रप्रमुख प्राथमिक जेष्टता यादी पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
14. शिविअ जेष्टता यादी 15 Jully 2020 Non Pesa डाउनलोड
15. शिविअ जेष्टता यादी 15 Jully 2020 Pesa डाउनलोड

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित