संग्रहित-पृष्ठे-२०१६

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

डाउनलोड दि.२९.१२.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

डाउनलोड दि.१७.१२.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२)

डाउनलोड दि.२०.१२.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-४)

डाउनलोड दि.२२.१२.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-४)

डाउनलोड दि.१३.१२.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

डाउनलोड दि.१५.१२.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२)

डाउनलोड दि.१७.१२.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-६)

डाउनलोड दि.१७.१२.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (७-७)

डाउनलोड दि.१७.१२.२०१६
६.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (८-१२)

डाउनलोड दि.१७.१२.२०१६
७.

गटविमा आदेश (१-२)

डाउनलोड दि.०९.१२.२०१६
८.

गटविमा आदेश (१-२)

डाउनलोड दि.१३.१२.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-७)

डाउनलोड दि.२८.११.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

डाउनलोड दि.०१.१२.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

डाउनलोड दि.०७.१२.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-३)

डाउनलोड दि.१७.११.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२)

डाउनलोड दि.१३.१२.२०१६
६.

दि.३०.११.२०१६ रोजीचे आदेश (१-६)

डाउनलोड दि.३०.११.२०१६
७.

दि.०६.१२.२०१६ रोजीचे आदेश (१-१)

डाउनलोड दि.०६.१२.२०१६
८.

दि.०७.१२.२०१६ रोजीचे आदेश (१-२)

डाउनलोड दि.०७.१२.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

रोजीचे आदेश (१-५)

डाउनलोड दि.२५.११.२०१६
२.

रोजीचे आदेश (१-३)

डाउनलोड दि.२८.११.२०१६
३.

रोजीचे आदेश (१-३)

डाउनलोड दि.२९.११.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

डाउनलोड दि.१७.११.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२)

डाउनलोड दि.१७.११.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-३)

डाउनलोड दि.१७.११.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (४-४)

डाउनलोड दि.१७.११.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२)

डाउनलोड दि.१९.११.२०१६
६.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-३)

डाउनलोड दि.१९.११.२०१६
७.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१३)

डाउनलोड दि.१९.११.२०१६
८.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१४-१५)

डाउनलोड दि.१९.११.२०१६
९.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२)

डाउनलोड दि.२१.११.२०१६
१०.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-१२)

डाउनलोड दि.२१.११.२०१६
११.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२)

डाउनलोड दि.२३.११.२०१६
१२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-३)

डाउनलोड दि.२३.११.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.०९.११.२०१६ डाउनलोड दि.०९.११.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-३)

दि.०९.११.२०१६ डाउनलोड दि.०९.११.२०१६
३.

गटविमा योजना आदेश (१-३)

दि.०९.११.२०१६ डाउनलोड दि.०९.११.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

सार्वत्रिक बदली २०१६ पदस्थापना बदल आदेश (१-२)

दि.२७.०९.२०१६ डाउनलोड दि.२७.०९.२०१६
२.

सार्वत्रिक बदली २०१६ पदस्थापना बदल आदेश (१-२)

दि.२८.०९.२०१६ डाउनलोड दि.२८.०९.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.२८.०९.२०१६ डाउनलोड दि.२८.०९.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.०१.१०.२०१६ डाउनलोड दि.०१.१०.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.०३.१०.२०१६ डाउनलोड दि.०३.१०.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१२)

दि.१४.०९.२०१६ डाउनलोड दि.१४.०९.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-३)

दि.१६.०९.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०९.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.१९.०९.२०१६ डाउनलोड दि.१९.०९.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.२१.०९.२०१६ डाउनलोड दि.२१.०९.२०१६
५.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, (१-१)

दि. १५.०९.२०१६ डाउनलोड दि. १५.०९.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) दि.01.09.2016 डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. मा. विभागीय आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार सार्वत्रिक बदली २०१६ मध्ये प्रशासकीय बदली रद्द झालेले आदेश (कें.प्र.) दि.02.09.2016 (1-1) डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. मा. विभागीय आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार सार्वत्रिक बदली २०१६ मध्ये प्रशासकीय बदली रद्द झालेले आदेश (कें.प्र., मु.अ., स.शि. ) दि.२९.०८.२०१६ (१-२५) डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.२३.०८.२०१६ डाउनलोड दि.२३.०८.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-४)

दि.२५.०८.२०१६ डाउनलोड दि.२५.०८.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-५)

दि.२९.०८.२०१६ डाउनलोड दि.२९.०८.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. मा. विभागीय आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार सार्वत्रिक बदली २०१६ मध्ये प्रशासकीय बदली रद्द झालेले आदेश (शिक्षण विस्तार अधिकारी) दि.२६.०८.२०१६ (१-३) डाउनलोड
२. मा. विभागीय आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार सार्वत्रिक बदली २०१६ मध्ये प्रशासकीय बदली रद्द झालेले आदेश (कें.प्र., मु.अ., स.शि. ) दि.२९.०८.२०१६ (१-२५) डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) दि.११.०८.२०१६ डाउनलोड दि.११.०८.२०१६
२. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२) दि.११.०८.२०१६ डाउनलोड दि.११.०८.२०१६
३. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) दि.१२.०८.२०१६ डाउनलोड दि.१२.०८.२०१६
४. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-५) दि.१८.०८.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०८.२०१६
५. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (६-१२) दि.१८.०८.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०८.२०१६
६. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) दि.१९.०८.२०१६ डाउनलोड दि.१९.०८.२०१६
७. गट विमा आदेश (१-१) दि.१२.०८.२०१६ डाउनलोड दि.१२.०८.२०१६
८. गट विमा आदेश (१-१) दि.१८.०८.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०८.२०१६
९. खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-३) दि.१६.०८.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०८.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
१. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (६-) दि.२२.०७.२०१६ डाउनलोड
२. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (८-८) दि.२६.०७.२०१६ डाउनलोड
३. आंतर जिल्हा बदली आदेश (१) दि.१८.०७.२०१६ डाउनलोड
४. आंतर जिल्हा बदली आदेश (१) दि.२०.०७.२०१६ डाउनलोड
५. आंतर जिल्हा बदली आदेश (१) दि.२२.०७.२०१६ डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या आदेश : २०१६
अंशतः बदल आदेश दि. २६.०७.२०१६
डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१. दि.२७.०६.२०१६ चे आदेश (१-२) दि.१४.०७.२०१६ डाउनलोड दि.१४.०७.२०१६
२. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१) दि.२०.०७.२०१६ डाउनलोड दि.२०.०७.२०१६
३. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-४) दि.२०.०७.२०१६ डाउनलोड दि.२०.०७.२०१६
४. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (५-५) दि.२०.०७.२०१६ डाउनलोड दि.२०.०७.२०१६
५. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२) दि.२१.०७.२०१६ डाउनलोड दि.२१.०७.२०१६
६. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-१२) दि.२१.०७.२०१६ डाउनलोड दि.२१.०७.२०१६
७. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१३-२१) दि.२१.०७.२०१६ डाउनलोड दि.२१.०७.२०१६
८. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-५) दि.२२.०७.२०१६ डाउनलोड दि.२२.०७.२०१६
९. गट विमा आदेश (१-४) दि.१८.०७.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०७.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
१. कारणे दाखवा नोटीस गैर शिस्तीच्या वर्तणुकीबाबत खातेनिहाय चौकशी बाबत. दि.०६.०६.२०१६ भाग १ डाउनलोड
दि.०६.०६.२०१६ भाग २ डाउनलोड
दि.०६.०६.२०१६ भाग ३ डाउनलोड
दि.०६.०६.२०१६ भाग ४ डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१. प्रा.प्र.निलंबन बहाल आदेश दि.०९.०६.२०१६ डाउनलोड दि.०९.०६.२०१६
२. प्रा.शि. यांचे निलंबन आदेश (२) दि.०8.०६.२०१६ डाउनलोड दि.०8.०६.२०१६
३. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (2) दि.०8.०६.२०१६ डाउनलोड दि.०8.०६.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि.२७.०५.२०१६ डाउनलोड दि.२७.०५.२०१६
२. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३) दि.३०.०५.२०१६ डाउनलोड दि.३०.०५.२०१६
३. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-३) दि.०४.०६.२०१६ डाउनलोड दि.०४.०६.२०१६
४. प्रा.शि. यांचे निलंबन आदेश (१) दि.०६.०६.२०१६ डाउनलोड दि.०६.०६.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१. श्री उन्हाळे एम.पी. यांचे निलंबन बहाल आदेश दि.०३.०६.२०१६ डाउनलोड दि.०३.०६.२०१६

 

शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या (आपसी बदली) पडताळणी यादी : 2016 (दि.03/06/2016)

नोट: गट शिक्षण अधिकारी यानी सदरील यादीची पडताळणी करुन पात्र शिक्षकांची नावे निश्चीत करावी तसेच सदरील यादीतील शिक्षकांच्या जिल्हा स्तरावरुन प्रशासकीय/ विनंती बदल्या झाल्या असतील तर त्यांची नावे वगळावी.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. पडताळणी यादी डाउनलोड

 

शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या (आपसी बदली) आदेश : 2016 (आदेश दि.03/06/2016)

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. उर्दु : प्राथमीक शिक्षक (एकुण आदेश:10) डाउनलोड
२. प्रा.प.भाषा (एकुण आदेश:2) डाउनलोड
३. मुख्याध्यापक (एकुण आदेश:3) डाउनलोड
४. प्राथमीक शिक्षक (एकुण आदेश:370) डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. उर्दु : प्राथमीक शिक्षक/ प्रा.प.भाषा (एकुण आदेश:13) डाउनलोड
२. मुख्य अध्यपक (एकुण आदेश:56) डाउनलोड
३. प्राथमीक पदवीधर भाषा (एकुण आदेश: 98) डाउनलोड
४. प्राथमीक पदवीधर गणित व विज्ञान (एकुण आदेश:2) डाउनलोड
५. प्राथमीक पदवीधर सामाजिक शास्त्र (एकुण आदेश:52) डाउनलोड
६. प्राथमीक शिक्षक (एकुण आदेश:398) डाउनलोड
७. प्राथमीक शिक्षक अदिवासी क्षेत्र (एकुण आदेश:147) डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

श्रीमती एस.डी. इंगोले, मा.शि. यांचे निलंबन आदेश

दि.३१.०५.२०१६ डाउनलोड दि.३१.०५.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

सन २०११-१२ मधील पटपडताळणीच्या अनुषंगाने शालेय पोषण आहार योजनेतील जादा अदायीची वसुली रद्द आदेश दि.३०.०५.२०१६ (१-४)

दि.३०.०५.२०१६ डाउनलोड दि.३०.०५.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

माध्यमिक शिक्षक, चित्रकला शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाळा सहायक, अराजपत्रित मुख्याध्यापक व विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांची दि०१.०१.२०१६ ची प्राथमिक जेष्ठता यादी

दि ०१.०१.२०१६ यादी डाउनलोड दि ०१.०१.२०१६
२.

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) यांचे प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश (१-१७)

दि.२४.०५.२०१६ डाउनलोड दि.२४.०५.२०१६
३.

केंद्र प्रमुख यांचे प्रशासकीय व विनंती बदली आदेश (१-१७)

दि.२५.०५.२०१६ डाउनलोड दि.२५.०५.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.२०.०५.२०१६ डाउनलोड दि.२०.०५.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-९)

दि.२०.०५.२०१६ डाउनलोड दि.२०.०५.२०१६
३.

दि.२३.०५.२०१६ रोजीचे आदेश (१-४)

दि.२३.०५.२०१६ डाउनलोड दि.२३.०५.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

रोजीचे आदेश (१-५)

दि.१६.०५.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०५.२०१६
२.

रोजीचे आदेश (१-३)

दि.१७.०५.२०१६ डाउनलोड दि.१७.०५.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१८.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०३.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-३)

दि.१८.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०३.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

प्राथमिक शिक्षकांचे चटोपाध्याय श्रेणी आदेश

दि.१०.०५.२०१६ डाउनलोड दि.१०.०५.२०१६
२.

प्राथमिक शिक्षकांचे निवड श्रेणी आदेश

दि.१०.०५.२०१६ डाउनलोड दि.१०.०५.२०१६
३.

प्राथमिक सहशिक्षक, प्रा.प. व मुख्याध्यापक यांचे कायम आदेश

दि.१०.०५.२०१६ डाउनलोड दि.१०.०५.२०१६
४.

प्राथमिक शिक्षकांचे समायोजनाबाबत

दि.१३.०५.२०१६ डाउनलोड दि.१३.०५.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२)

दि.१२.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१२.०३.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

रोजीचे आदेश (१)

दि.२०.०४.२०१६ डाउनलोड दि.२०.०४.२०१६
२.

रोजीचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-५)

दि.२०.०४.२०१६ डाउनलोड दि.२०.०४.२०१६
३.

रोजीचे आदेश (१-३)

दि.२६.०४.२०१६ डाउनलोड दि.२६.०४.२०१६
४.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गुणवत्ता वाढ अभियान टप्पा-२, सन २०१६-१७

दि.२६.०४.२०१६ डाउनलोड दि.२६.०४.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

सन २०११-१२ मधील पटपडताळणीच्या अनुषंगाने शालेय पोषण आहार योजनेतील जादा अदायी बाबत वसुली आदेश (१-४१)

दि.०४.०४.२०१६ डाउनलोड दि.०४.०४.२०१६
२.

सन २०११-१२ मधील पटपडताळणीच्या अनुषंगाने शालेय पोषण आहार योजनेतील जादा अदायी बाबत वसुली आदेश (४२-८२)

दि.०४.०४.२०१६ डाउनलोड दि.०४.०४.२०१६
३.

सन २०११-१२ मधील पटपडताळणीच्या अनुषंगाने शालेय पोषण आहार योजनेतील जादा अदायी बाबत वसुली आदेश (८३-११४)

दि.०४.०४.२०१६ डाउनलोड दि.०४.०४.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

रोजीचे आदेश (१)

दि.३०.०३.२०१६ डाउनलोड दि.३०.०३.२०१६
२.

रोजीचे आदेश (१-२)

दि.३१.०३.२०१६ डाउनलोड दि.३१.०३.२०१६
३.

रोजीचे आदेश (१-३)

दि.०१.०४.२०१६ डाउनलोड दि.०१.०४.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

रोजीचे आदेश (१-४)

दि.२१.०३.२०१६ डाउनलोड दि.२१.०३.२०१६
२.

दि.२२.०३.२०१६ रोजीचे आदेश (१-५)

दि.२२.०३.२०१६ डाउनलोड दि.२२.०३.२०१६
३.

रोजीचे आदेश (१-२)

दि.२३.०३.२०१६ डाउनलोड दि.२३.०३.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

गटविमा आदेश (१)

दि.२१.०३.२०१६ डाउनलोड दि.२१.०३.२०१६
२.

गटविमा आदेश (१-२)

दि.१६.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०३.२०१६
३.

खाजगी शाळेतील शिक्षकांना निवड श्रेणी आदेश (१-१)

दि.१९.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१९.०३.२०१६
४.

खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.१९.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१९.०३.२०१६
५.

निम शिक्षकास प्राथमिक शिक्षक आदेश (१-१)

दि.१८.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०३.२०१६
६.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-२३)

दि. २१.०३.२०१६ डाउनलोड दि. २१.०३.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

शिक्षण सेवकांना प्राथमिक शिक्षक वेतनश्रेणी प्रदान आदेश

दि.१८.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०३.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

गटविमा आदेश (१)

दि.०९.०३.२०१६ डाउनलोड दि.०९.०३.२०१६
२.

गटविमा आदेश (१-३)

दि.१०.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१०.०३.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.१५.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१५.०३.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.१६.०३.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०३.२०१६
५.

नैसर्गिक वर्गवाढ आदेश

दि.११.०३.२०१६ डाउनलोड दि.११.०३.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.०९.०४.२०१६ डाउनलोड दि.०९.०४.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.११.०३.२०१६ डाउनलोड दि.११.०३.२०१६
३.

खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.०८.०३.२०१६ डाउनलोड दि.०८.०३.२०१६
४.

खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.०९.०३.२०१६ डाउनलोड दि.०९.०३.२०१६
५.

शिक्षण विस्तार अधिकारी पद्दोनति आदेश

दि.०९.०३.२०१६ डाउनलोड दि.०९.०३.२०१६
६.

गटविमा आदेश (१-२)

दि.०९.०३.२०१६ डाउनलोड दि.०९.०३.२०१६
७.

श्री उपासे, उपस्थिती परवानगी आदेश

दि.०९.०३.२०१६ डाउनलोड दि.०९.०३.२०१६
८.

माध्यमिक शिक्षक चट्टोपाध्याय आदेश

दि.०९.०३.२०१६ डाउनलोड दि.०९.०३.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.२५.०२.२०१६ डाउनलोड दि.२५.०२.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.०१.०३.२०१६ डाउनलोड दि.०१.०३.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.०२.०३.२०१६ डाउनलोड दि.०२.०३.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

विभागीय चौकशी आदेश (१)

दि.१८.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०२.२०१६
२.

विभागीय चौकशी आदेश (१-८)

दि.२२.०२.२०१६ डाउनलोड दि.२२.०२.२०१६
३.

खाजगी शाळा वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.२३.०२.२०१६ डाउनलोड दि.२३.०२.२०१६
४.

गटविमा योजना आदेश (४)

दि.२४.०२.२०१६ डाउनलोड दि.२४.०२.२०१६

 

1. प्राथमिक पदवीधर पदे पद्दोनत्तीने भरण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असून यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास दि.०२.०३.२०१६ पर्यंत पुराव्यानिशी लेखी स्वरुपात शिक्षण विभागात नोंदवावेत. यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

2. पद्दोनत मुख्याध्यापकाची पदे पद्दोनत्तीने भरण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असून यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास दि.०२.०३.२०१६ पर्यंत पुराव्यानिशी लेखी स्वरुपात शिक्षण विभागात नोंदवावेत. यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.१७.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१७.०२.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-३)

दि.१७.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१७.०२.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-८)

दि.१८.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०२.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (९-९)

दि.१८.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०२.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१०-१०)

दि.१८.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०२.२०१६
६.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.२२.०२.२०१६ डाउनलोड दि.२२.०२.२०१६
७.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-८)

दि.२३.०२.२०१६ डाउनलोड दि.२३.०२.२०१६
८.

गट विमा योजना आदेश (१-४)

दि.१८.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०२.२०१६

 

१.  विभागीय चौकशी आदेश (१) दि.१८.०२.२०१६
२.  विभागीय चौकशी आदेश (१-८) दि.२२.०२.२०१६
३. खाजगी शाळा वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि.२३.०२.२०१६
४. गटविमा योजना आदेश (४) दि.२४.०२.२०१६
अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-१५)

दि. १२.०२.२०१६ डाउनलोड दि. १२.०२.२०१६
२.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-११)

दि. १५.०२.२०१६ डाउनलोड दि. १५.०२.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.१६.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०२.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२)

दि.१६.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०२.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-५)

दि.१६.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०२.२०१६
६.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (६-७)

दि.१६.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०२.२०१६
७.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (८-८)

दि.१६.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०२.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.०८.०२.२०१६ डाउनलोड दि.०८.०२.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१०.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१०.०२.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१२.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१२.०२.२०१६
४.

जि.प.हा. शहापूर येथील मुख्याध्यापक पदभार आदेश (१)

दि.११.०२.२०१६ डाउनलोड दि.११.०२.२०१६
५.

खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि.१५.०२.२०१६

दि.०२.०२.२०१६ डाउनलोड दि.०२.०२.२०१६
६.

गटविमा योजना आदेश (१)

दि.१५.०२.२०१६ डाउनलोड दि.१५.०२.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२)

दि.२७.०१.२०१६ डाउनलोड दि.२७.०१.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.०१.०२.२०१६ डाउनलोड दि.०१.०२.२०१६
३.

गटविमा योजना आदेश (३)

दि.०२.०२.२०१६ डाउनलोड दि.०२.०२.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.२५.०१.२०१६ डाउनलोड दि.२५.०१.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.२७.०१.२०१६ डाउनलोड दि.२७.०१.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२)

दि.०२.०१.२०१६ डाउनलोड दि.०२.०१.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२)

दि.१४.०१.२०१६ डाउनलोड दि.१४.०१.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-३)

दि.२१.०१.२०१६ डाउनलोड दि.२१.०१.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२)

दि.२२.०१.२०१६ डाउनलोड दि.२२.०१.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-३)

दि.२२.०१.२०१६ डाउनलोड दि.२२.०१.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१४.०१.२०१६ डाउनलोड दि.१४.०१.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१६.०१.२०१६ डाउनलोड दि.१६.०१.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१०)

दि.१८.०१.२०१६ डाउनलोड दि.१८.०१.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.२१.०१.२०१६ डाउनलोड दि.२१.०१.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२)

दि.२१.०१.२०१६ डाउनलोड दि.२१.०१.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

निलंबन बहाल आदेश दि.

दि.१४.०१.२०१६ डाउनलोड दि.१४.०१.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.०२.०१.२०१६ डाउनलोड दि.०२.०१.२०१६
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२)

दि.०७.०१.२०१६ डाउनलोड दि.०७.०१.२०१६
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१३.०१.२०१६ डाउनलोड दि.१३.०१.२०१६
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१४.०१.२०१६ डाउनलोड दि.१४.०१.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.०७.०१.२०१६ डाउनलोड दि.०७.०१.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

शिक्षण विस्तार अधिकारी पदस्थापना बदल आदेश (१)

दि.०५.०१.२०१६ डाउनलोड दि.०५.०१.२०१६
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.०४.०१.२०१६ डाउनलोड दि.०४.०१.२०१६

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.02.01.2016 डाउनलोड दि.02.01.2016
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.29.12.2015 डाउनलोड दि.29.12.2015
३.

अपंग वाहन भत्ता आदेश (1)

दि.30.12.2015 डाउनलोड दि.30.12.2015