जि.प.भरती


अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. अनुसूचित जमाती पदभरती बाबत 2019 जाहिरात जाहिरात डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.
२. अर्ज (Application) अर्ज डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.

दि. 28-12-2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. जिल्हा परिषद नांदेड अंंतर्गत पदभरती 2019 जाहिरात ( सविस्तर जाहिरात) जाहिरात डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.
२. जिल्हा परिषद नांदेड अंंतर्गत पदभरती 2019 जाहिरात ( संंक्षिप्त जाहिरात) जाहिरात डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.

दि. 05-03-2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. ​माहाराष्ट्र राज्य जिवन्नोन्नती अभियाना अंतर्गत जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष, नांदेड मार्फत विविध पदांच्या जाहिरात जाहिरात डाउनलोड करण्याकरता येथे क्लिक करावे.

दि. 30.11.2018 तारखेला प्रकाशित

 

karar padhativaril padbharti karita online prakriyecha vapar karnesathi sansthes niyukat karne babat. अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करावे.

 

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्‍हा परिषद नांदेड अंतर्गत “कंत्राटी कनिष्‍ठ अभियंता” या पदाकरीता दि. 07/08/2016 रोजी घेण्‍यांत आलेल्‍या लेखी परीक्षेत उमेदवारास मिळालेल्‍या गुणांची यादी. अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करावे.

 

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग जिल्‍हा परिषद नांदेड अंतर्गत “कंत्राटी कनिष्‍ठ अभियंता” या पदाकरीता दि. 07/08/2016 रोजी घेण्‍यांत आलेल्‍या लेखी परीक्षेत गुणानुक्रमे निवड करण्‍यांत आलेल्‍या प्रवर्ग निहाय उमेदवारांची यादी. अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करावे.

 

ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग, जि.प.नांदेड अंतर्गत ” कंत्राटी कनिष्ट अभियंता ” पद भरती दि. 07-08-2016 रोजी होणा-या लेखी परिक्षेचे प्रवेश पत्र (Hall Ticket).

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१. SC  Eligible डाउनलोड दि.०१.०८.२०१६
२. ST  Eligible डाउनलोड दि.०१.०८.२०१६
३. VJA  Eligible डाउनलोड दि.०१.०८.२०१६
४. NTC  Eligible डाउनलोड दि.०१.०८.२०१६
५. OBC  Eligible डाउनलोड दि.०१.०८.२०१६
६. OPEN  Eligible डाउनलोड दि.०१.०८.२०१६

 

ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग, जि.प.नांदेड अंतर्गत “कंत्राटी कनिष्ट अभियंता” पद भरती : अपात्र उमेदवारांची यादी दि. 29-07-2016

 (टिप: आक्षेप दिनांक 31/07/2016 पुर्वी  लेखी स्वरुपात कार्यालयीन वेळेत ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग, जि.प.नांदेड येथे सादर कारावेत .. अधिक माहिती करीता येथे क्लिक करावे.)

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. NTC Non Eligible डाउनलोड
२. OBC Non Eligible डाउनलोड
३. OPEN Non Eligible डाउनलोड
४. SC Non Eligible डाउनलोड
५. ST Non Eligible डाउनलोड
६. VJA Non Eligible डाउनलोड
७. Aakshape डाउनलोड

 

ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग, जि.प.नांदेड अंतर्गत “कंत्राटी कनिष्ट अभियंता” पद भरती : पात्र उमेदवारांची यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. NTC Eligible डाउनलोड
२. OBC Eligible डाउनलोड
३. OPEN Eligible डाउनलोड
४. SC Eligible डाउनलोड
५. ST Eligible डाउनलोड
६. VJA Eligible डाउनलोड
७. Aakshape डाउनलोड

 

जाहिरात: ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग,  जि.प.नांदेड अंतर्गत ” कंत्राटी कनिष्ट अभियंता ” पद भरती : प्र.दि. 28/07/2016

Final Selection List Of ANM-& MPW Recuruitment Nov-2015               प्र.दि. 20-04-2016

ZPWS Dn Nanded_ List of candidates Patra / Apatra for exam of Data Entry Operator

यादी 1 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.
यादी 2 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.
यादी 3 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.
यादी 4 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Nanded ZP_ Selection list / Mark obtained list of Data Entry Operator

  1. विस्तार अधिकारी (सांखीकी ) पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी  /गुणानुक्रमे मुळ प्रमाणपत्र तपासणी साठी पात्र ठरलेल्‍या उमेदवाराची यादी (प्र. दि .11-02-2016)
  2. eo (s)
  3. (नोट:मुळ प्रमाणपत्र तपासणी साठी पात्र ठरलेल्‍या सर्व उमेदवारांनी मुळ आवेदन पत्र / बॅकेत फिस भरणा केलेल्‍या चालनची प्रत व सर्व मुळ प्रमाणपत्र व त्‍यांच्‍या छांयाकीत प्रतीसह दिनांक 18/02/2016रोजी सकाळी ठिक 11 वाजता कै यशवंतराव चव्‍हाण सभागृह जिल्‍हा परिषद नांदेड येथे उपस्थित रहावे)

 

 

 

 

2. कंत्राटी ग्रामसेवक पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी  /गुणानुक्रमे मुळ प्रमाणपत्र तपासणी साठी पात्र ठरलेल्‍या उमेदवाराची यादी (प्र. दि .11-02-2016)

 

संग्रहित पृष्ठे (Archived pages) २०१५

संग्रहित पृष्ठे (Archived pages) २०१४

संग्रहित पृष्ठे (Archived pages) २०१३