प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कनिष्ठ अभियंता / शाखा अभियंता यांची दिनांक 31.05.2022 रोजीची प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी. डाउनलोड दि. 20.04.2022

दि. 20.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Category :- Class-3 Junior / Section Engineer डाउनलोड दि. 15.07.2020

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित

Tip :- Aakeshpa Dt. 17.07.2020