अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कनिष्ठ/ शाखा अभियंता (स्था) ची अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी दि.३१-५-२४ अखेर डाउनलोड दि. 29-05-2024
2. कनिष्ठ/ शाखा अभियंता (यांत्रिकी) ची अंतिम वास्तव्य ज्येष्ठता यादी दि.३१-५-२४ अखेर डाउनलोड दि. 29-05-2024

दि. 29-05-2024 तारखेला प्रकाशित