NRHM

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Advertisement of Medical Officer MBBS in NHM & 15th Finance Commission डाउनलोड दि. 09.10.2023

दि. 09.10.2023 तारखेला प्रकाशित

NHM Recruitment Selection & Waiting List and Counselling & Original Documents Scrutiny Notice

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Audiologist Selection & Waiting List डाउनलोड दि. 28-09-2023
2. Medical Officer BUMS Selection & Waiting List डाउनलोड दि. 28-09-2023
3. Notice about Counseling and Original Documents scrutiny डाउनलोड दि. 28-09-2023
4. Optometrist Selection & Waiting List डाउनलोड दि. 28-09-2023
5. Social Worker Selection & Waiting List डाउनलोड दि. 28-09-2023
6. Staff Nurse Female Selection & Waiting List डाउनलोड दि. 28-09-2023
7. Staff Nurse Male Selection & Waiting List डाउनलोड दि. 28-09-2023

दि. 28-09-2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice – Cataract Operation NGO MoU application डाउनलोड दि. 31.08.2023

दि. 31.08.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM-Revised List of Staff Nurse (Male) 1:5 प्रमाणे कौशल्य चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची अद्यावत यादी डाउनलोड दि. 31.08.2023

दि. 31.08.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Recruitment Notice 1:5 प्रमाणे कौशल्य चाचणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड दि. 29.08.2023

दि. 29.08.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Recruitment Of on Call basis Cardiologist and Oncologist डाउनलोड दि. 14.08.2023

दि. 14.08.2023 तारखेला प्रकाशित

NHM Recruitment Final Eligible Not Eligible List

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice about Final Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 02.08.2023
2. SN Female Final Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 02.08.2023
3. SN Male Final Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 02.08.2023
4. Audiologist Final Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 02.08.2023
5. Social Worker Final Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 02.08.2023
6. Psychologist Final Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 02.08.2023
7. Optometrist Final Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 02.08.2023
8. MO BAMS Final Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 02.08.2023
9. MO BUMS AYUSH Final Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 02.08.2023

दि. 02.08.2023 तारखेला प्रकाशित

NHM Recruitment Eligible Not Eligible Provisional List

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice डाउनलोड दि. 21.07.2023
2. GNM Female Provisional Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 21.07.2023
3. GNM Male Provisional Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 21.07.2023
4. Audiologist Provisional Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 21.07.2023
5. Social Worker Provisional Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 21.07.2023
6. Physiciologist Provisional Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 21.07.2023
7. Optometrist Provisional Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 21.07.2023
8. BAMS Male Provisional Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 21.07.2023
9. AYUSH MO BUMS Provisional Eligible Not Eligible List डाउनलोड दि. 21.07.2023

दि. 21.07.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Recruitment Advertisement डाउनलोड दि. 22.06.2023

दि. 22.06.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पदभरती बाबत शुद्धिपत्रक डाउनलोड शुद्धिपत्रक दि. 01.06.2023

दि. 01.06.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Advertisement NHM MO(MBBS) Physician, Pediatrician, Cardiologist & 15th Finance Commission MO (MBBS) डाउनलोड दि. 29.05.2023

दि. 29.05.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM- १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाची निवड व प्रतीक्षा यादी यादी डाउनलोड दि. 18.04.2023

दि. 18.04.2023 तारखेला प्रकाशित

Recruitment Selection & Waiting List

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Gyneacologist सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
2. Medical officer Male सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
3. Medical Officer Female सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
4. Staff Nurse Female सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
5. Staff Nurse Male सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
6. Audiologist सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
7. Sickle Cell RKS Cordinator सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
8. STS सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
9. Audiometric Assistant सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
10. Implementation Engg सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
11. Facility Manager सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
12. IFM सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
13. BCM सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023
14. Block Facilator सूचना डाउनलोड दि. 17.04.2023

दि. 17.04.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 1:5 प्रमाणे कौशल्य चाचणी व मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी व सूचना सूचना डाउनलोड दि. 05.04.2023

दि. 05.04.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुपदेशन करिता सूचना व पात्र समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची 1.5 पट प्रमाणे अद्यावत यादी यादी डाउनलोड दि. 09.03.2023
2. समुपदेशन करिता सूचना सूचना डाउनलोड दि. 09.03.2023

दि. 09.03.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी पदाबाबत हरकती करिता सूचना व यादी यादी डाउनलोड दि. 03.03.2023
2. Notice सूचना डाउनलोड दि. 03.03.2023

दि. 03.03.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत (ग्रामीण) पात्र उमेदवारांच्या नियुक्ती करिता समुपदेशन बाबत. सूचना डाउनलोड दि. 07.02.2023
2. Rural Medical-Officer-Selection-Waiting-List सूचना डाउनलोड दि. 07.02.2023
3. Rural MPW Selection & Waiting list सूचना डाउनलोड दि. 07.02.2023
4. Rural staff Nurse male Selection & Waiting list सूचना डाउनलोड दि. 07.02.2023
5. Rural Staff-Nurse-Female-Selection-Waiting-List सूचना डाउनलोड दि. 07.02.2023

दि. 07.02.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एन एच एम पदभरती प्राथमिक स्वरुपाची यादी दुसरी वेळ व आक्षेप / हरकती दि.९.२.२०२३ पर्यंत घेण्याबाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 07.02.2023

दि. 07.02.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाच्या मुलाखत व कौशल्य चाचणी करिता मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी व सूचना सूचना डाउनलोड दि. 07.02.2023

दि. 07.02.2023 तारखेला प्रकाशित

15 वा वित्त आयोग अंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागाकरिता निवड व प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Carporation MBBS Selection & Waiting LIST सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
2. Carporation Staff Nurse Female Selection & Waiting LIST सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
3. Carporation Staff Nurse Male Selection & Waiting LIST सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
4. Carporation Staff Nurse MPW Selection & Waiting LIST सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
5. Rural MPW Selection & Waiting list सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
6. Rural staff Nurse male Selection & Waiting list सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023

दि. 06.02.2023 तारखेला प्रकाशित

एन एच एम पदभरती प्राथमिक स्वरुपाची यादी दुसरी वेळ व आक्षेप / हरकती घेण्याबाबत सूचना

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Specialist सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
2. Cardiologist सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
3. Physician सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
4. MO-AYUSH सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
5. Medical Officer Male सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
6. Medical Officer Female सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
7. Staff Nurse Female सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
8. Staff Nurse Male सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
9. Audiologist सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
10. Sickle Cell Cordinator सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
11. STS सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
12. Audiometric Assistant सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
13. Facility Manager सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
14. Implementation Engg FM सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
15. IFM सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
16. BCM सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
17. Block-Facilator सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023
18. Notice सूचना डाउनलोड दि. 06.02.2023

दि. 06.02.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. CHO Recruitment Advertisement सूचना डाउनलोड दि. 12.12.2022

दि. 12.12.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Lab Technician Notice सूचना डाउनलोड दि. 01.12.2022
2. List for Objection सूचना डाउनलोड दि. 01.12.2022

दि. 01.12.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 15 वा वित्त आयोग नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत पदभरती जाहिरात सूचना डाउनलोड दि. 18.11.2022

दि. 18.11.2022 तारखेला प्रकाशित

15 वा वित्त आयोग पदभरती अंतर्गत MPW पदाच्या मुलाखतीबाबत सूचना व मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice MPW Interview Date 22.11.2022 सूचना डाउनलोड दि. 17.11.2022
2. MPW पदाकरिता मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी सूचना डाउनलोड दि. 17.11.2022

दि. 17.11.2022 तारखेला प्रकाशित

एन एच एम पदभरती प्राथमिक स्वरुपाची यादी व आक्षेप / हरकती घेण्याबाबत सूचना

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Audiologist Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
2. Audiometric Assistant Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
3. AYUSH MO Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
4. BCM Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
5. Block Faciliator primary List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
6. Cardiologist Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
7. Facility Manager Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
8. GNM Female Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
9. GNM Male Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
10. IFM Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
11. Implementation Engg FM Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
12. MO Female Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
13. MO Male Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
14. Sickle Cell Cordinator Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
15. Specialist OBGY Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
16. STS Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
17. Notice सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022

दि. 16.11.2022 तारखेला प्रकाशित

15th Finance Commission Recruitment- Selection & Waiting List of Medical Officer & Staff Nurse (F)

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Staff Nurse Female Selection & Waiting List सूचना डाउनलोड दि. 02.11.2022
2. Medical Officer Selection & Waiting List सूचना डाउनलोड दि. 02.11.2022

दि. 02.11.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM-MPW Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 03.10.2022

दि. 03.10.2022 तारखेला प्रकाशित

NRHM-वैद्यकीय अधिकारी MBBS थेट मुलाखत जाहिरात

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वैद्यकीय अधिकारी MBBS थेट मुलाखत जाहिरात सूचना डाउनलोड दि. 22.09.2022

दि. 22.09.2022 तारखेला प्रकाशित

NRHM-15 वा वित्त आयोग पदभरती अंतर्गत MPW पदाची प्राथमिक स्वरुपाची यादी 2 व आक्षेप / हरकती घेण्याबाबत सूचना

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. MPW Notice 2 for Objection सूचना डाउनलोड दि. 19.09.2022
2. MPW List for objection 2 सूचना डाउनलोड दि. 19.09.2022

दि. 19.09.2022 तारखेला प्रकाशित

NRHM-15 वा वित्त आयोग पदभरती MO, GNM Female / Male & Lab Technician अंतिम पात्र अपात्र यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. MO MBBS 1_5 List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
2. GNM(Female) 1_5 List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
3. GNM(Male) 1_5 List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
4. Lab Technician 1_5 List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
5. Interview Dt. 1 & 2 Sep 2022 Notice सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
6. Skill Assessment Dt. 29 & 30 Aug 2022 Notice सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022

दि. 26.08.2022 तारखेला प्रकाशित

NRHM-15 वा वित्त आयोग पदभरती MO, GNM Female / Male & Lab Technician अंतिम पात्र अपात्र यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. MO MBBS Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
2. GNM Female Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
3. GNM Male Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
4. Lab Technician Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022

दि. 26.08.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM-15 वा वित्त आयोग पदभरती अंतर्गत MPW पदाची  प्राथमिक स्वरुपाची यादी व आक्षेप / हरकती बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 12.08.2022
2. NHM Recruitment – MPW – Eligible & Non Eligible Candidate Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 12.08.2022

दि. 12.08.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM – 15th Finance Commission Notice about MPW Post सूचना डाउनलोड दि. 10.08.2022
2. NRHM – NHM Recruitment Advertisement. सूचना डाउनलोड दि. 10.08.2022

दि. 10.08.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM कर्मचारी यांना शासकिय सेवेत कायम करण्याचे आमिष दाखवून होत असलेल्या फसवणुकी बाबत प्रसिद्धी पत्रक सूचना डाउनलोड दि. 26.07.2022

दि. 26.07.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 15 Finance Commission Recruitment आक्षेपा बाबत सूचना (Notice) सूचना डाउनलोड दि. 01.07.2022
2. MO MBBS Primary List डाउनलोड दि. 01.07.2022
3. Lab Technician Primary List डाउनलोड दि. 01.07.2022
4. GNM Male Primary List डाउनलोड दि. 01.07.2022
5. Staff Nurse Female Primary List डाउनलोड दि. 01.07.2022

दि. 01.07.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 15 Finance Commission Recruitment Advertisement सूचना डाउनलोड दि. 16.06.2022

दि. 16.06.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती निवड व प्रतीक्षा यादी सूचना डाउनलोड दि. 30.11.2021

दि. 30.11.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM – एनएचएम पदभरती जाहिरात सूचना डाउनलोड दि. 20.11.2021

दि. 20.11.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती – सूचना निवड झालेल्या उमेदवारांनी दि.२६.०७.२०२१ रोजी समुपदेशन (Counselling) करिता उपस्थित राहणे बाबत. सूचना डाउनलोड दि. 23.07.2021

दि. 23.07.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती १:५ प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021

दि. 16.06.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती – सूचना – कौशल्य चाचणी व मुलाखत वेळापत्रक यादी डाउनलोड दि. 23.06.2021

दि. 23.06.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती १:५ प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021

दि. 16.06.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. चिकित्सक पात्र आणि अपात्र यादी (Physician Eligible & Non Eligible List) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
2. मनोचिकित्सक (Psychiatrist) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
3. वैद्यकीय वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस (Medical Officer MBBS) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
4. वैद्यकीय वैद्यकीय अधिकारी आयुष बीएएमएस (Medical Officer AYUSH BAMS) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
5. वैद्यकीय वैद्यकीय अधिकारी आयुष बीयूएमएस (Medical Officer Ayush BUMS) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
6. एएनएम (ANM) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
7. जीएनएम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (GNM Eligible & Non Eligible candidate list) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
8. डेंटल हायजेन्सिट (Dental Hygensit) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
9. फार्मासिस्ट (Pharmacist) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
10. एक्स रे टेक्नीशियन ( X Ray Technician) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
11. डीईआयसी व्यवस्थापक पात्र व अपात्र पात्र उमेदवारांची (DEIC Manager Eligible & Non Eligible candidate) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
12. सामाजिक कार्यकर्ता पात्र व पात्र नाही (Social Worker Eligible & Non Eligible) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
13. केस रेजिस्ट्री असिस्टंट (Case Registry Assistant) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
14. लेखापाल (Accountant) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
15. फिजिओथेरपिस्ट (Physiotherapist) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
16. पॅरा वैद्यकीय कामगार पात्र व अपात्र (Para Medical Worker Eligible & Non Eligible) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
17. ब्लॉक फॅसिलिटर (Block Facilator) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021

दि. 16.06.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पदभरती नोटीस व यादी आक्षेप हरकती करिता प्राथमिक स्वरुपाची यादी बाबत सूचना डाउनलोड दि. 18.05.2021

दि. 18.05.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती जाहिरा सूचना डाउनलोड दि. 20.04.2021

दि. 20.04.2021 तारखेला प्रकाशित

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद नांदेड संवर्ग फार्मसी अधिकारी, लॅब स्याननिस्ट अधिकारी, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ आणि आरोग्य पर्यवेक्षक विस्तार यांची दिनांक १ जानेवारी २०२१ ची प्राथमिक जेष्ठता यादी

प्राथमिक जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास १५ दिवसांचे आत या कार्यालयास लेखी पुराव्यासह व आपल्या अभिप्रायासह सोबत देण्यात आलेल्या विहित प्रपत्रात सादर करावे तसेच आपल्या दुर्लक्षामुळे अंतिम जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी राहिल्यास याची जबाबदारी आपणावर राहील

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. फार्मसी अधिकारी सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
2. लॅब तंत्रज्ञ सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
3. प्रयोगशाळा विज्ञान अधिकारी सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
4. एचएस (ई) सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021

दि. 24.02.2021 तारखेला प्रकाशित

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, नांदेड संवर्ग आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सहाय्यिका यांची दिनांक १ जानेवारी २०२१ ची प्राथमिक जेष्ठता यादी

प्राथमिक जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास १५ दिवसांचे आत या कार्यालयास लेखी पुराव्यासह व आपल्या अभिप्रायासह सोबत देण्यात आलेल्या विहित प्रपत्रात सादर करावे तसेच आपल्या दुर्लक्षामुळे अंतिम जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी राहिल्यास याची जबाबदारी आपणावर राहील

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ए एन एम सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
2. एच ए सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
3. एल एच व्ही सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
4. एम पी डब्ल्यू सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021

दि. 24.02.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. otice about CHO Second Round at Aurangabad Dt.26.02.2021 सूचना डाउनलोड दि. 22.02.2021

दि. 22.02.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सीएचओ यांचे समुपदेशनाबद्दल सूचना सूचना डाउनलोड दि. 12.02.2021

दि. 12.02.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन करिता आक्षेप बाबत. सूचना डाउनलोड दि. 02.01.2021

दि. 02.01.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे दि.०४-०१-२०२१ रोजी समुपदेशन बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 01.01.2021

दि. 01.01.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन प्रक्रिया बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 14.12.2020

दि. 14.12.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे दि.१५/१२/२०२० रोजी समुपदेशन बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 09.12.2020

दि. 09.12.2020 तारखेला प्रकाशित

 

आक्षेपा नंतरची एएनएम, स्टाफ नर्स, लेखापाल व तांत्रिक समन्वयक यांची अंतिम यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एएनएम सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
2. कर्मचारी परिचारिका सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
3. अकाउंटंट यादी सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
4. तांत्रिक समन्वयक सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
5. इतर यादी सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020

दि. दि. 01.10.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पदभरतीबाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
2. एएनएम सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
3. इतर यादी सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
4. कर्मचारी परिचारिका सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
5. अकाउंटंट सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
6. तांत्रिक समन्वयक सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020

दि. दि. 09.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. सूचना डाउनलोड दि. 21.08.2020

दि. 21.08.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. शैक्षणिक मूळ कागपत्रांची तपासणी करिता सूचना सूचना डाउनलोड दि. 20.08.2020

दि. 20.08.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. एनएचएम पदभरती जाहिरात जाहिरात डाउनलोड दि. 14.07.2020

दि. 14.07.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. सूचना – पदस्थापनेकरिता समुपदेशन दि.२४.०२.२०२० सूचना डाउनलोड यादी दि. २०.०२.२०२०

दि. २०.०२.२०२० तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Selection & Waiting List डाउनलोड यादी दि. 15.02.2020

दि. 15.02.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Notice about Skill Base Assessment & Interview Date डाउनलोड यादी दि. 04.02.2020

दि. 04.02.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. MBBS MO एकास पाच प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी डाउनलोड यादी दि. 15.01.2020

दि. 15.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. एकास पाच प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी डाउनलोड यादी दि. 14.01.2020

दि. 14.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. अद्यावत अंतिम आरबिएसके वैद्यकीय अधिकारी (महिला) पात्र_अपात्र यादी डाउनलोड दि. 04.01.2020

दि. 04.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. दि. १.१.२०२० रोजीच्या आक्षेपा नंतरची अंतिम पात्र अपात्र यादी डाउनलोड दि. 03.01.2020

दि. 03.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

संग्रहित-पृष्ठे (Archived pages)