NRHM Archive

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. CHO Recruitment Advertisement सूचना डाउनलोड दि. 12.12.2022

दि. 12.12.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Lab Technician Notice सूचना डाउनलोड दि. 01.12.2022
2. List for Objection सूचना डाउनलोड दि. 01.12.2022

दि. 01.12.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 15 वा वित्त आयोग नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका अंतर्गत पदभरती जाहिरात सूचना डाउनलोड दि. 18.11.2022

दि. 18.11.2022 तारखेला प्रकाशित

15 वा वित्त आयोग पदभरती अंतर्गत MPW पदाच्या मुलाखतीबाबत सूचना व मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice MPW Interview Date 22.11.2022 सूचना डाउनलोड दि. 17.11.2022
2. MPW पदाकरिता मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी सूचना डाउनलोड दि. 17.11.2022

दि. 17.11.2022 तारखेला प्रकाशित

एन एच एम पदभरती प्राथमिक स्वरुपाची यादी व आक्षेप / हरकती घेण्याबाबत सूचना

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Audiologist Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
2. Audiometric Assistant Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
3. AYUSH MO Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
4. BCM Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
5. Block Faciliator primary List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
6. Cardiologist Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
7. Facility Manager Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
8. GNM Female Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
9. GNM Male Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
10. IFM Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
11. Implementation Engg FM Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
12. MO Female Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
13. MO Male Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
14. Sickle Cell Cordinator Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
15. Specialist OBGY Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
16. STS Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022
17. Notice सूचना डाउनलोड दि. 16.11.2022

दि. 16.11.2022 तारखेला प्रकाशित

15th Finance Commission Recruitment- Selection & Waiting List of Medical Officer & Staff Nurse (F)

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Staff Nurse Female Selection & Waiting List सूचना डाउनलोड दि. 02.11.2022
2. Medical Officer Selection & Waiting List सूचना डाउनलोड दि. 02.11.2022

दि. 02.11.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM-MPW Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 03.10.2022

दि. 03.10.2022 तारखेला प्रकाशित

NRHM-वैद्यकीय अधिकारी MBBS थेट मुलाखत जाहिरात

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वैद्यकीय अधिकारी MBBS थेट मुलाखत जाहिरात सूचना डाउनलोड दि. 22.09.2022

दि. 22.09.2022 तारखेला प्रकाशित

NRHM-15 वा वित्त आयोग पदभरती अंतर्गत MPW पदाची प्राथमिक स्वरुपाची यादी 2 व आक्षेप / हरकती घेण्याबाबत सूचना

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. MPW Notice 2 for Objection सूचना डाउनलोड दि. 19.09.2022
2. MPW List for objection 2 सूचना डाउनलोड दि. 19.09.2022

दि. 19.09.2022 तारखेला प्रकाशित

NRHM-15 वा वित्त आयोग पदभरती MO, GNM Female / Male & Lab Technician अंतिम पात्र अपात्र यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. MO MBBS 1_5 List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
2. GNM(Female) 1_5 List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
3. GNM(Male) 1_5 List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
4. Lab Technician 1_5 List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
5. Interview Dt. 1 & 2 Sep 2022 Notice सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
6. Skill Assessment Dt. 29 & 30 Aug 2022 Notice सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022

दि. 26.08.2022 तारखेला प्रकाशित

NRHM-15 वा वित्त आयोग पदभरती MO, GNM Female / Male & Lab Technician अंतिम पात्र अपात्र यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. MO MBBS Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
2. GNM Female Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
3. GNM Male Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022
4. Lab Technician Final Eligible & Not Eligible List सूचना डाउनलोड दि. 26.08.2022

दि. 26.08.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM-15 वा वित्त आयोग पदभरती अंतर्गत MPW पदाची  प्राथमिक स्वरुपाची यादी व आक्षेप / हरकती बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 12.08.2022
2. NHM Recruitment – MPW – Eligible & Non Eligible Candidate Provisional List सूचना डाउनलोड दि. 12.08.2022

दि. 12.08.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM – 15th Finance Commission Notice about MPW Post सूचना डाउनलोड दि. 10.08.2022
2. NRHM – NHM Recruitment Advertisement. सूचना डाउनलोड दि. 10.08.2022

दि. 10.08.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM कर्मचारी यांना शासकिय सेवेत कायम करण्याचे आमिष दाखवून होत असलेल्या फसवणुकी बाबत प्रसिद्धी पत्रक सूचना डाउनलोड दि. 26.07.2022

दि. 26.07.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 15 Finance Commission Recruitment आक्षेपा बाबत सूचना (Notice) सूचना डाउनलोड दि. 01.07.2022
2. MO MBBS Primary List डाउनलोड दि. 01.07.2022
3. Lab Technician Primary List डाउनलोड दि. 01.07.2022
4. GNM Male Primary List डाउनलोड दि. 01.07.2022
5. Staff Nurse Female Primary List डाउनलोड दि. 01.07.2022

दि. 01.07.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 15 Finance Commission Recruitment Advertisement सूचना डाउनलोड दि. 16.06.2022

दि. 16.06.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती निवड व प्रतीक्षा यादी सूचना डाउनलोड दि. 30.11.2021

दि. 30.11.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM – एनएचएम पदभरती जाहिरात सूचना डाउनलोड दि. 20.11.2021

दि. 20.11.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती – सूचना निवड झालेल्या उमेदवारांनी दि.२६.०७.२०२१ रोजी समुपदेशन (Counselling) करिता उपस्थित राहणे बाबत. सूचना डाउनलोड दि. 23.07.2021

दि. 23.07.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती १:५ प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021

दि. 16.06.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती – सूचना – कौशल्य चाचणी व मुलाखत वेळापत्रक यादी डाउनलोड दि. 23.06.2021

दि. 23.06.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती १:५ प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021

दि. 16.06.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. चिकित्सक पात्र आणि अपात्र यादी (Physician Eligible & Non Eligible List) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
2. मनोचिकित्सक (Psychiatrist) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
3. वैद्यकीय वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस (Medical Officer MBBS) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
4. वैद्यकीय वैद्यकीय अधिकारी आयुष बीएएमएस (Medical Officer AYUSH BAMS) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
5. वैद्यकीय वैद्यकीय अधिकारी आयुष बीयूएमएस (Medical Officer Ayush BUMS) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
6. एएनएम (ANM) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
7. जीएनएम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी (GNM Eligible & Non Eligible candidate list) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
8. डेंटल हायजेन्सिट (Dental Hygensit) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
9. फार्मासिस्ट (Pharmacist) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
10. एक्स रे टेक्नीशियन ( X Ray Technician) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
11. डीईआयसी व्यवस्थापक पात्र व अपात्र पात्र उमेदवारांची (DEIC Manager Eligible & Non Eligible candidate) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
12. सामाजिक कार्यकर्ता पात्र व पात्र नाही (Social Worker Eligible & Non Eligible) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
13. केस रेजिस्ट्री असिस्टंट (Case Registry Assistant) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
14. लेखापाल (Accountant) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
15. फिजिओथेरपिस्ट (Physiotherapist) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
16. पॅरा वैद्यकीय कामगार पात्र व अपात्र (Para Medical Worker Eligible & Non Eligible) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021
17. ब्लॉक फॅसिलिटर (Block Facilator) यादी डाउनलोड दि. 16.06.2021

दि. 16.06.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पदभरती नोटीस व यादी आक्षेप हरकती करिता प्राथमिक स्वरुपाची यादी बाबत सूचना डाउनलोड दि. 18.05.2021

दि. 18.05.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एनएचएम पदभरती जाहिरा सूचना डाउनलोड दि. 20.04.2021

दि. 20.04.2021 तारखेला प्रकाशित

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद नांदेड संवर्ग फार्मसी अधिकारी, लॅब स्याननिस्ट अधिकारी, कुष्ठरोग तंत्रज्ञ आणि आरोग्य पर्यवेक्षक विस्तार यांची दिनांक १ जानेवारी २०२१ ची प्राथमिक जेष्ठता यादी

प्राथमिक जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास १५ दिवसांचे आत या कार्यालयास लेखी पुराव्यासह व आपल्या अभिप्रायासह सोबत देण्यात आलेल्या विहित प्रपत्रात सादर करावे तसेच आपल्या दुर्लक्षामुळे अंतिम जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी राहिल्यास याची जबाबदारी आपणावर राहील

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. फार्मसी अधिकारी सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
2. लॅब तंत्रज्ञ सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
3. प्रयोगशाळा विज्ञान अधिकारी सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
4. एचएस (ई) सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021

दि. 24.02.2021 तारखेला प्रकाशित

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, नांदेड संवर्ग आरोग्य सेविका, आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सहाय्यिका यांची दिनांक १ जानेवारी २०२१ ची प्राथमिक जेष्ठता यादी

प्राथमिक जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास १५ दिवसांचे आत या कार्यालयास लेखी पुराव्यासह व आपल्या अभिप्रायासह सोबत देण्यात आलेल्या विहित प्रपत्रात सादर करावे तसेच आपल्या दुर्लक्षामुळे अंतिम जेष्ठता यादी मध्ये त्रुटी राहिल्यास याची जबाबदारी आपणावर राहील

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ए एन एम सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
2. एच ए सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
3. एल एच व्ही सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021
4. एम पी डब्ल्यू सूचना डाउनलोड दि. 24.02.2021

दि. 24.02.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. otice about CHO Second Round at Aurangabad Dt.26.02.2021 सूचना डाउनलोड दि. 22.02.2021

दि. 22.02.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सीएचओ यांचे समुपदेशनाबद्दल सूचना सूचना डाउनलोड दि. 12.02.2021

दि. 12.02.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन करिता आक्षेप बाबत. सूचना डाउनलोड दि. 02.01.2021

दि. 02.01.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे दि.०४-०१-२०२१ रोजी समुपदेशन बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 01.01.2021

दि. 01.01.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन प्रक्रिया बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 14.12.2020

दि. 14.12.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे दि.१५/१२/२०२० रोजी समुपदेशन बाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 09.12.2020

दि. 09.12.2020 तारखेला प्रकाशित

 

आक्षेपा नंतरची एएनएम, स्टाफ नर्स, लेखापाल व तांत्रिक समन्वयक यांची अंतिम यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. एएनएम सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
2. कर्मचारी परिचारिका सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
3. अकाउंटंट यादी सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
4. तांत्रिक समन्वयक सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020
5. इतर यादी सूचना डाउनलोड दि. 01.10.2020

दि. दि. 01.10.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पदभरतीबाबत सूचना सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
2. एएनएम सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
3. इतर यादी सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
4. कर्मचारी परिचारिका सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
5. अकाउंटंट सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020
6. तांत्रिक समन्वयक सूचना डाउनलोड दि. 09.09.2020

दि. दि. 09.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. सूचना डाउनलोड दि. 21.08.2020

दि. 21.08.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. शैक्षणिक मूळ कागपत्रांची तपासणी करिता सूचना सूचना डाउनलोड दि. 20.08.2020

दि. 20.08.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. एनएचएम पदभरती जाहिरात जाहिरात डाउनलोड दि. 14.07.2020

दि. 14.07.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. सूचना – पदस्थापनेकरिता समुपदेशन दि.२४.०२.२०२० सूचना डाउनलोड यादी दि. २०.०२.२०२०

दि. २०.०२.२०२० तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Selection & Waiting List डाउनलोड यादी दि. 15.02.2020

दि. 15.02.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Notice about Skill Base Assessment & Interview Date डाउनलोड यादी दि. 04.02.2020

दि. 04.02.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. MBBS MO एकास पाच प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी डाउनलोड यादी दि. 15.01.2020

दि. 15.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. एकास पाच प्रमाणे मुलाखतीस पात्र उमेदवाराची यादी डाउनलोड यादी दि. 14.01.2020

दि. 14.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. अद्यावत अंतिम आरबिएसके वैद्यकीय अधिकारी (महिला) पात्र_अपात्र यादी डाउनलोड दि. 04.01.2020

दि. 04.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. दि. १.१.२०२० रोजीच्या आक्षेपा नंतरची अंतिम पात्र अपात्र यादी डाउनलोड दि. 03.01.2020

दि. 03.01.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सूचना -पात्र अपात्र यादी वर आक्षेप_हरकती नोंदविणे करिता संधी डाउनलोड दि. 30.12.2019

दि. 30.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जि. नांदेड अंतर्गत आक्षेप / हरकती नंतरची पात्र / अपात्र यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. Accountant यादी डाउनलोड
2. AYUSH MO यादी  डाउनलोड
3. BCM यादी डाउनलोड
4. Counsellor यादी डाउनलोड
5. GNM यादी डाउनलोड
6. MBBS MO यादी डाउनलोड
7. Pharmasist यादी डाउनलोड
8. Physician यादी डाउनलोड
9. Physiotherapist यादी डाउनलोड
10. Prog.Asst यादी डाउनलोड
11. Psychologist यादी डाउनलोड
12. RBSK LMO यादी डाउनलोड
13. RBSK MO यादी डाउनलोड
14. Tutor यादी डाउनलोड

दि. 30.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Recruitment Query Eligible List डाउनलोड दि. 20.12.2019

दि. 20.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Recruitment Query Eligible List डाउनलोड दि. 20.12.2019

दि. 20.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Post Recruitment New Timetable बाबत सूचना डाउनलोड दि. 19.12.2019

दि. 19.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. “Exit Exam उत्तीर्ण झालेल्या समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन दि.०६/११/२०१९ बाबत सूचना डाउनलोड दि. 08.11.2019

दि. 08.11.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ‘Notice about NHM Post Recruitment डाउनलोड दि. 17.10.2019

दि. 17.10.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. “NHM Advertisement” & Application Form डाउनलोड दि. 09.09.2019

दि. 09.09.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Advertisement डाउनलोड दि. 06.09.2019

दि. 06.09.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM “Community Health Officer” पदाच्या प्रशिक्षण केंद्र वाटपा साठी तिस-या समुपदेशन फेरीची सूचना. डाउनलोड दि. 05.09.2019

दि. 05.09.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. FINAL – जि.प.विभाग: आरोग्य विभाग :NRHM समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन दि ६-८-२०१९ बाबत सूचना डाउनलोड दि. 04.08.2019

दि. 04.08.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice – समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन दि ६-८-२०१९ डाउनलोड दि. 03.08.2019

दि. 03.08.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice of CHO Post. डाउनलोड दि. 08.07.2019
2. Eligible Candidates List of CHO Post डाउनलोड दि. 08.07.2019
3. Non Eligible Candidates List of CHO Post डाउनलोड दि. 08.07.2019

दि. 08.07.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या पदाची पदभरती रद्द करण्यात येत असल्याबाबत. डाउनलोड दि. 02.03.2019

दि. 02.03.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Advertisement of Community Health Officer डाउनलोड दि. 13.02.2019

दि. 13.02.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Community Health Provider पदाच्या प्रशिक्षणाकरिता नियुक्ती आदेश बाबत सूचना. डाउनलोड दि. 04.02.2019

दि. 04.02.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Community Health Provider पदाच्या प्रशिक्षणाकरिता प्रतीक्षा यादीतून केलेली निवड यादी डाउनलोड दि. 28.01.2019

दि. 28.01.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Community Health Provider पदाच्या समुपदेशनाच्या नोंदणी करिता वेळ सकाळी १० ते ११ बाबत सूचना डाउनलोड दि. 16.01.2019

दि. 16.01.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” पदाच्या प्रशिक्षणासाठीच्या समुपदेशनाकरिता उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी डाउनलोड दि. 12.01.2019

दि. 12.01.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” पदाच्या प्रशिक्षणाकरिता निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना दि.२४/१०/२०१८ रोजीच्या समुपदेशनाकरिता सूचना. डाउनलोड दि. २२.१०.२०१८

दि. २२.१०.२०१८ तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” NRHM दि.०९/०८/२०१८ रोजी होणारे “Community Health Provider” पदाच्या समुपदेशना बाबत सूचना.. डाउनलोड दि. 09.08.2018

दि. 09.08.2018 तारखेला प्रकाशित

*

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” पदाकरीता पात्र असलेल्या उमेदवारांचे समुपदेशन व शैक्षणिक मूळ कागदपत्रांची छाननीचे वेळापत्रक. डाउनलोड दि. 07.08.2018

दि. 07.08.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Notice for the post of “Community Health Provider” डाउनलोड दि. 02.08.2018

दि. 06.08.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आक्षेपा नंतरची “Community Health Provider” पदाची पात्र / अपात्र यादी डाउनलोड दि. 02.08.2018

दि. 02.08.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” Taluka wise Roster डाउनलोड दि. 02.08.2018

दि. 06.08.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” Eligible & Not Eligible List & Notice डाउनलोड दि. 30.07.2018

दि. 30.07.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Community Health Provide”r Recruitment in N.H.M डाउनलोड दि. 10.07.2018

दि. 10.07.2018 तारखेला प्रकाशित

1 General Information

2 Geographical Information

3 District Profile

4 Health Institutions

5 Health Infrastructure

6 Population

7 Facility of PHC & Subcenter

8 Arrangement of Dist Level

9 Regular Staff Information

10 Contraul Staff NHM

11 Vital Rates

12 Trend of Vital Statistics

13 NHM Financial Performance

14 Physical Performance

15 Kayapalat Programme

16 Newer Innovations & Way FOrmwar

17 Mobile Medical Unit

*****

 

MMU ATP For May 2015 प्रसीध्दी दि.07-04-2015

MMU ATP For May 2015 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे… 

MMU ATP For April 2015

MMU ATP For April 2015 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे… 

 

1. Mobile Medical Unit, Nanded Dispensary Vehicle

ATP

ATP

प्र.दि.05-12-2014

 

MMU ATP For Feb. 15

MMU ATP For March 15

2. MMU ATP Jan,2015

ATP

प्र.दि.17-11-2014

2. MMU ATP Dec,2014

2. MMU ATP NOV,2014

2. MMU ATP OCT,2014

2. MMU ATP SEPT,2014

3. MMU ATP Aug. 2014

Download 2. MMU ATP Aug. 2014

 

3. Services to be rendered by NGO at Nanded

The NGO Selected for the Nanded District i.e. GRAMIN SHIKSHAN PRASARAK MANDAL NEHURNAGAR TQ KANDHAR DIST NANDED will offer
medical services on behalf of the State Government, State Health Society & National Rural Health Mission free of cost for all the people availing the services of Mobile Medical Unit in the allotted area i.e. Umri, Dharmabad, HimayatNager & Biloli Talukas

This NGO shall be responsible for providing:

Primary Health Care Services as mentioned below in the Geographical area assigned to NGO.

 1. Curative Services
 2. First Aid
 3. Referral Services
 4. Family Planning Services
 5. Antenatal and Postnatal care
 6. Immunizations only for missing children, not routine immunization programme
 7. Epidemic Outbreak
 8. Counseling on all matters, in particular HIV/AIDS
 9. Implementation of National Health Programs
 10. Health Education Activities and Environmental Sanitation
 11. Designated Lab Tests or sample collection for sending to testing labs
 12. Other health related services, as directed by the authorities.
 13. The NGO should inform VHS & MC & local public regarding the timing and venue of the Mobile Medical Unit.
 14. NGO should inform and seek the help for Departmental staff.
 15. Shift any emergency patient to the nearest FRU which they come across during their visits to the village and maintain the record with detail
  address and the cause of emergency in the register and log book of the vehicle.
 16. NGO will give feedback regarding any constraints or to modify the present system to the Project Authority (THO, DHO, DPM, M & E Officer) in writing with evidence.
 17. NGO will make alternate arrangement if any of the staff abstain from their duty or goes on leave without disturbing the programme.
 18. NGO will report immediately by telephoning the concerned authorities, in case of emergencies with a detail report in writing.
 19. NGO will attend the periodical meetings organized by the department as and when called with a progress report and require information, represented by the respective authority of Mobile Medical Unit.

4. Staff Information

s.r.no. Name Designation Qualification Registration No. Mobile No.
1 Dr. Jondhle A B Lady Medical Officer BAMS I-73770-A 9561221234
2 Telange S B ANM ANM XVIII-51431 7757070234
3 Dhanuvery S B Laboratory Technician DMLT 7757070083
4 Dongawkar S R Pharmacy Officer D.PHARM 9561221588
5 Ghodke B Driver cum Support staff (Dispensary Vehicle) HSC HMV MH26-3886-2003 7757070214
6 Mahure B Driver cum Support staff (Support Vehicle) SSC LMV MH26-4727-2001 7757070227

5. Availability Status of MMU Equipment & Instruments and Medicine Information

Download Availability Status of MMU Equipment & Instruments and Medicine Information