NRHM Archive

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सूचना -पात्र अपात्र यादी वर आक्षेप_हरकती नोंदविणे करिता संधी डाउनलोड दि. 30.12.2019

दि. 30.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जि. नांदेड अंतर्गत आक्षेप / हरकती नंतरची पात्र / अपात्र यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. Accountant यादी डाउनलोड
2. AYUSH MO यादी  डाउनलोड
3. BCM यादी डाउनलोड
4. Counsellor यादी डाउनलोड
5. GNM यादी डाउनलोड
6. MBBS MO यादी डाउनलोड
7. Pharmasist यादी डाउनलोड
8. Physician यादी डाउनलोड
9. Physiotherapist यादी डाउनलोड
10. Prog.Asst यादी डाउनलोड
11. Psychologist यादी डाउनलोड
12. RBSK LMO यादी डाउनलोड
13. RBSK MO यादी डाउनलोड
14. Tutor यादी डाउनलोड

दि. 30.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Recruitment Query Eligible List डाउनलोड दि. 20.12.2019

दि. 20.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Recruitment Query Eligible List डाउनलोड दि. 20.12.2019

दि. 20.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Post Recruitment New Timetable बाबत सूचना डाउनलोड दि. 19.12.2019

दि. 19.12.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. “Exit Exam उत्तीर्ण झालेल्या समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन दि.०६/११/२०१९ बाबत सूचना डाउनलोड दि. 08.11.2019

दि. 08.11.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ‘Notice about NHM Post Recruitment डाउनलोड दि. 17.10.2019

दि. 17.10.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. “NHM Advertisement” & Application Form डाउनलोड दि. 09.09.2019

दि. 09.09.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NHM Advertisement डाउनलोड दि. 06.09.2019

दि. 06.09.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. NRHM “Community Health Officer” पदाच्या प्रशिक्षण केंद्र वाटपा साठी तिस-या समुपदेशन फेरीची सूचना. डाउनलोड दि. 05.09.2019

दि. 05.09.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. FINAL – जि.प.विभाग: आरोग्य विभाग :NRHM समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन दि ६-८-२०१९ बाबत सूचना डाउनलोड दि. 04.08.2019

दि. 04.08.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice – समुदाय आरोग्य अधिकारी यांचे समुपदेशन दि ६-८-२०१९ डाउनलोड दि. 03.08.2019

दि. 03.08.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. Notice of CHO Post. डाउनलोड दि. 08.07.2019
2. Eligible Candidates List of CHO Post डाउनलोड दि. 08.07.2019
3. Non Eligible Candidates List of CHO Post डाउनलोड दि. 08.07.2019

दि. 08.07.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या पदाची पदभरती रद्द करण्यात येत असल्याबाबत. डाउनलोड दि. 02.03.2019

दि. 02.03.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Advertisement of Community Health Officer डाउनलोड दि. 13.02.2019

दि. 13.02.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Community Health Provider पदाच्या प्रशिक्षणाकरिता नियुक्ती आदेश बाबत सूचना. डाउनलोड दि. 04.02.2019

दि. 04.02.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Community Health Provider पदाच्या प्रशिक्षणाकरिता प्रतीक्षा यादीतून केलेली निवड यादी डाउनलोड दि. 28.01.2019

दि. 28.01.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Community Health Provider पदाच्या समुपदेशनाच्या नोंदणी करिता वेळ सकाळी १० ते ११ बाबत सूचना डाउनलोड दि. 16.01.2019

दि. 16.01.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” पदाच्या प्रशिक्षणासाठीच्या समुपदेशनाकरिता उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी डाउनलोड दि. 12.01.2019

दि. 12.01.2019 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” पदाच्या प्रशिक्षणाकरिता निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांना दि.२४/१०/२०१८ रोजीच्या समुपदेशनाकरिता सूचना. डाउनलोड दि. २२.१०.२०१८

दि. २२.१०.२०१८ तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” NRHM दि.०९/०८/२०१८ रोजी होणारे “Community Health Provider” पदाच्या समुपदेशना बाबत सूचना.. डाउनलोड दि. 09.08.2018

दि. 09.08.2018 तारखेला प्रकाशित

*

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” पदाकरीता पात्र असलेल्या उमेदवारांचे समुपदेशन व शैक्षणिक मूळ कागदपत्रांची छाननीचे वेळापत्रक. डाउनलोड दि. 07.08.2018

दि. 07.08.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Notice for the post of “Community Health Provider” डाउनलोड दि. 02.08.2018

दि. 06.08.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. आक्षेपा नंतरची “Community Health Provider” पदाची पात्र / अपात्र यादी डाउनलोड दि. 02.08.2018

दि. 02.08.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” Taluka wise Roster डाउनलोड दि. 02.08.2018

दि. 06.08.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. “Community Health Provider” Eligible & Not Eligible List & Notice डाउनलोड दि. 30.07.2018

दि. 30.07.2018 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
१. Community Health Provide”r Recruitment in N.H.M डाउनलोड दि. 10.07.2018

दि. 10.07.2018 तारखेला प्रकाशित

1 General Information

2 Geographical Information

3 District Profile

4 Health Institutions

5 Health Infrastructure

6 Population

7 Facility of PHC & Subcenter

8 Arrangement of Dist Level

9 Regular Staff Information

10 Contraul Staff NHM

11 Vital Rates

12 Trend of Vital Statistics

13 NHM Financial Performance

14 Physical Performance

15 Kayapalat Programme

16 Newer Innovations & Way FOrmwar

17 Mobile Medical Unit

*****

 

MMU ATP For May 2015 प्रसीध्दी दि.07-04-2015

MMU ATP For May 2015 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे… 

MMU ATP For April 2015

MMU ATP For April 2015 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे… 

 

1. Mobile Medical Unit, Nanded Dispensary Vehicle

ATP

ATP

प्र.दि.05-12-2014

 

MMU ATP For Feb. 15

MMU ATP For March 15

2. MMU ATP Jan,2015

ATP

प्र.दि.17-11-2014

2. MMU ATP Dec,2014

2. MMU ATP NOV,2014

2. MMU ATP OCT,2014

2. MMU ATP SEPT,2014

3. MMU ATP Aug. 2014

Download 2. MMU ATP Aug. 2014

 

3. Services to be rendered by NGO at Nanded

The NGO Selected for the Nanded District i.e. GRAMIN SHIKSHAN PRASARAK MANDAL NEHURNAGAR TQ KANDHAR DIST NANDED will offer
medical services on behalf of the State Government, State Health Society & National Rural Health Mission free of cost for all the people availing the services of Mobile Medical Unit in the allotted area i.e. Umri, Dharmabad, HimayatNager & Biloli Talukas

This NGO shall be responsible for providing:

Primary Health Care Services as mentioned below in the Geographical area assigned to NGO.

 1. Curative Services
 2. First Aid
 3. Referral Services
 4. Family Planning Services
 5. Antenatal and Postnatal care
 6. Immunizations only for missing children, not routine immunization programme
 7. Epidemic Outbreak
 8. Counseling on all matters, in particular HIV/AIDS
 9. Implementation of National Health Programs
 10. Health Education Activities and Environmental Sanitation
 11. Designated Lab Tests or sample collection for sending to testing labs
 12. Other health related services, as directed by the authorities.
 13. The NGO should inform VHS & MC & local public regarding the timing and venue of the Mobile Medical Unit.
 14. NGO should inform and seek the help for Departmental staff.
 15. Shift any emergency patient to the nearest FRU which they come across during their visits to the village and maintain the record with detail
  address and the cause of emergency in the register and log book of the vehicle.
 16. NGO will give feedback regarding any constraints or to modify the present system to the Project Authority (THO, DHO, DPM, M & E Officer) in writing with evidence.
 17. NGO will make alternate arrangement if any of the staff abstain from their duty or goes on leave without disturbing the programme.
 18. NGO will report immediately by telephoning the concerned authorities, in case of emergencies with a detail report in writing.
 19. NGO will attend the periodical meetings organized by the department as and when called with a progress report and require information, represented by the respective authority of Mobile Medical Unit.

4. Staff Information

s.r.no. Name Designation Qualification Registration No. Mobile No.
1 Dr. Jondhle A B Lady Medical Officer BAMS I-73770-A 9561221234
2 Telange S B ANM ANM XVIII-51431 7757070234
3 Dhanuvery S B Laboratory Technician DMLT 7757070083
4 Dongawkar S R Pharmacy Officer D.PHARM 9561221588
5 Ghodke B Driver cum Support staff (Dispensary Vehicle) HSC HMV MH26-3886-2003 7757070214
6 Mahure B Driver cum Support staff (Support Vehicle) SSC LMV MH26-4727-2001 7757070227

5. Availability Status of MMU Equipment & Instruments and Medicine Information

Download Availability Status of MMU Equipment & Instruments and Medicine Information