सार्वत्रीक बदली 2023

सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया सन -2023 साठी पात्र कर्मचा-यांच्या प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता याद्या दिनांक 31.05.2023

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र डाउनलोड दि. 06.05.2023
2. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी डाउनलोड दि. 06.05.2023
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी डाउनलोड दि. 06.05.2023
4. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 06.05.2023
5. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 06.05.2023

दि. 06.05.2023 तारखेला प्रकाशित

सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया सन -2023 साठी पात्र कर्मचा-यांच्या प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता याद्या दिनांक 31.05.2022

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र. डाउनलोड दि. 17-04-2023
2. वाहन चालक डाउनलोड दि. 17-04-2023
3. परिचर डाउनलोड दि. 17-04-2023

दि. 17-04-2023 तारखेला प्रकाशित

सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया सन -2023 साठी पात्र कर्मचा-यांच्या प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता याद्या दिनांक 31.05.2022

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र. डाउनलोड दि. 17-04-2023
2. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी डाउनलोड दि. 17-04-2023
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी डाउनलोड दि. 17-04-2023
4. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 17-04-2023
5. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 17-04-2023

दि. 17-04-2023 तारखेला प्रकाशित

सार्वत्रीक बदली 2022 Archive


प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी Archive


अंतिम सेवा जेष्ठता यादी Archive