सार्वत्रीक बदली 2022 Archive

सामान्य प्रशासन विभागातर्गत वर्ग-3 व कर्मचा-यांच्या बदल्या आदेश

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वरिष्ठ सहाय्यक बदली आदेश डाउनलोड दि. 26-05-2022
2. कनिष्ठ सहाय्यक बदली आदेश 1 डाउनलोड दि. 26-05-2022
3. कनिष्ठ सहाय्यक बदली आदेश 2 डाउनलोड दि. 26-05-2022
4. कनिष्ठ सहाय्यक बदली आदेश 3 डाउनलोड दि. 26-05-2022
5. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी बदली आदेश डाउनलोड दि. 26-05-2022

दि. 26-05-2022 तारखेला प्रकाशित

सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत कार्यरत संवर्गातील प्रशासकीय व विनंती बदली पात्र कर्मचारी यादया

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी डाउनलोड दि. 19-05-2022
2. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी डाउनलोड दि. 19-05-2022
3. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 19-05-2022
4. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 19-05-2022

दि. 19-05-2022 तारखेला प्रकाशित