संवर्ग निहाय रिक्त पदाचा अहवाल

  • नांदेड जिल्हा परिषदच्या अधिनिस्त संवर्गातील गट अ व ब मधील रिक्त पदाचा अहवाल माहे जून – २०१३ अखेर

  • Vaccant Post Report June 2013 All Abstract
  • Vaccant Post Report June 2013 ALL Class 1
  • Vaccant Post Report June 2013 ALL Class 2
  • दि.31-12-2012 पर्यंत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची पुर्तता करुण तयार केलेली अंतीम अनुकंपा प्रतीक्षा यादी

  • Vacant Report List – 2013
  • अनुकंपा तंत्वावरील ग़ट-ड पदावरुन गट -क पदावर फेरनियुक्तीने देण्याबाबतची दि. 31-03-2013 अखेरची अंतीम यादी

  • Vacant Report Section D – K – 2013
  • नांदेड जिल्हा परिषदच्या अधिनिस्त संवर्गातील गट क व ड मधील रिक्त पदाचा अहवाल माहे जून – २०१३ अखेर

  • Vacant Report Section D – K Jun – 2013