विभाग प्रमुख

श्री. सुधीर ठोंबरे
श्री. सुधीर ठोंबरे
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.),
जि.प.नांदेड.