प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी

दिनांक 01/01/2024 रोजीची सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत संवर्गातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. दिव्यांग जेष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र. डाउनलोड दि. 08-05-2024
2. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी प्राथमिक दिव्यांग जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 08-05-2024
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्राथमिक दिव्यांग जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 08-05-2024
4. कनिष्ठ सहाय्यक प्राथमिक दिव्यांग जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 08-05-2024
5. वरिष्ठ सहाय्यक प्राथमिक दिव्यांग ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 08-05-2024
6. लघूलेखक – लघूटंकलेखक प्राथमिक दिव्यांग जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 08-05-2024

दि. 08-05-2024 तारखेला प्रकाशित

दिनांक 01/01/2024 रोजीची सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत संवर्गाची प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वरिष्ठ सहाय्यक प्राथमीक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 28-03-2024
2. वरिष्ठ सहाय्यक प्राथमीक सेवा जेष्ठता यादी पत्र डाउनलोड दि. 28-03-2024

दि. 28-03-2024 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र. डाउनलोड दि. 31-01-2024
2. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024
4. कनिष्ठ सहाय्यक प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024
5. लघूलेखक – लघूटंकलेखक प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024

दि. 31-01-2024 तारखेला प्रकाशित