प्राथमिक सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र. डाउनलोड दि. 31-01-2024
2. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024
4. कनिष्ठ सहाय्यक प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024
5. लघूलेखक – लघूटंकलेखक प्राथमिक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024

दि. 31-01-2024 तारखेला प्रकाशित