आदेश

जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ सहाय्यक संवर्गातील कर्मचारी यांना ‘वरिष्ठ सहाय्यक’ संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. श्री. दीपक दिगांबर मुक्कावार डाउनलोड दि. 08-09-2020
2. श्री. व्यंकट अशोकराव दमकोंडवार डाउनलोड दि. 08-09-2020
3. श्री. अशोक नागनाथराव सोळंके डाउनलोड दि. 08-09-2020
4. श्री. रत्नदीप सुभाषसिंह ठाकूर डाउनलोड दि. 08-09-2020
5. श्री. आबासाहेब शंकरराव सूर्यवंशी डाउनलोड दि. 08-09-2020
6. श्री. करीम खान अब्दूल राशिदखान डाउनलोड दि. 08-09-2020
7. श्रीमती सुधा चंद्रभान पांडे डाउनलोड दि. 08-09-2020
8. श्री. जयराम लक्ष्मण हिवराळे डाउनलोड दि. 08-09-2020
9. श्री. वीरभद्र रामराव पोतलवाड डाउनलोड दि. 08-09-2020
10. श्री. दिलीप गजानन जाधव डाउनलोड दि. 08-09-2020
11. श्री. प्रल्हाद दादाराव दूरपाडे डाउनलोड दि. 08-09-2020
12. श्रीमती गंगा नारायणराव यलकेवाड डाउनलोड दि. 08-09-2020
13. श्री. रणजीत शेषराव गजभारे डाउनलोड दि. 08-09-2020

दि. 08-09-2020 तारखेला प्रकाशित