अनुकंपा संग्रहित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अनुकंपा तत्‍वावर नौकरी मिळणे बाबत दिनांक 31.12.2018 अखेर पर्यत प्राप्त झालेल्‍या अर्जान्‍वये तयार करण्‍यात आलेली पुर्ण / अपूर्ण प्रतिक्षा यादी. डाउनलोड दि. 21.02.2018
2. अनुकंपा तत्‍वावर नौकरी मिळणे बाबत दिनांक 20.02.2019 अखेर पर्यंत नियुक्‍तीसाठी परिपुर्ण असलेल्‍या अनुकंपा धारकांच्‍या प्रस्‍तावास मा.मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्‍यता घेण्‍यात आलेल्‍या प्रस्‍ताव पुर्ण असलेल्‍यांची प्रतिक्षा यादी. डाउनलोड दि. 21.02.2018
3. अनुकंपा तत्‍वावरील गट-ड पदावरुन गट-क पदावर फेरनियुक्‍तीने देण्‍याबाबतची दिनांक 31.12.2018 अखेरची अंतिम प्रतिक्षा यादी. डाउनलोड दि. 21.02.2018

दि. 21.02.2018 तारखेला प्रकाशित

 

अनुकंपा तत्वावर नौकरी मिळणे बाबत दिनांक ३०.०६.२०१८ अखेर पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जान्वये तयार केलेली प्रतीक्षा यादी …करीता येथे क्लिक कारावे

( प्रसिध्दी दि.07/09/2018)

अनुकंपा तत्वावरील ग्ट – ड पदावरुन ग्ट क पदावर्फेरनियुक्तीने देण्याबाबत दिनांक३१/१२/२०१७ आखेरची अंतिम जेष्ठता यादी …करीता येथे क्लिक कारावे

                                                                                                                                                                                             ( प्रसिध्दी दि.०५/०१/२०१८)

नांदेड जिल्हा परीषद अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ती करीता दि. 30/09/2017 अखेर प्राप्त झालेल्या अर्जांवये तयार केलेली एकत्रीत पुर्ण/ अपुर्ण अनुकंपा धारकांची प्रतिक्षा यादी ….

प्रतिक्षा यादी डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

प्रसीध्दी दिनांक २५.१०.२०१७

जिल्हा सेवा वर्ग 4 परिचर या संवर्गाची दिंनाक 01/01/2017 ची अंतीम जेष्टता यादी करीता येथे क्लीक करावे

अंतीम जेष्टता यादी डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

प्रसीध्दी दिनांक ०१.०१.२०१७

अनुकंपा तत्‍वावरील गट- ड पदावरुन गट – क पदावर फेरनियुक्तीने देण्याबाबतची दि.31/12/2016

अखेरची जेष्ट्ता यादी डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

(नोट:अक्षेप आसल्यास दि.12/07/2017 पर्यत लेखी कार्याल्यीन वेळेत सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.नांदेड येथे सादर करावेत. )

प्रसीध्दी दिनांक ०६.०७.२०१७

 

अनुकंपा तत्वांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या वर्ग 4 कर्मच्यायांना वर्ग 3 मध्ये सामावून घेण्याबाबतची प्रतीक्षा यादी…

यादी भाग 1 करीता येथे क्लीक करावे…
यादी भाग 2 करीता येथे क्लीक करावे…
यादी भाग 3 करीता येथे क्लीक करावे…
यादी भाग 4 करीता येथे क्लीक करावे…
यादी भाग 5 करीता येथे क्लीक करावे…
यादी भाग 6 करीता येथे क्लीक करावे…

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे