अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

सामान्य प्रशासन विभाग – Link.. सार्वत्रिक बदल्या-2022 पात्र कर्मचा-यांच्या अंतिम वास्तव्य जेष्ठता याद्या दिनांक 31.05.2022

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वाहन चालक डाउनलोड यादी दि. 11.05.2022
2. परिचर डाउनलोड यादी दि. 11.05.2022

दि. 11.05.2022 तारखेला प्रकाशित

सार्वत्रिक बदल्या-2022 पात्र कर्मचा-यांच्या अंतिम वास्तव्य जेष्ठता याद्या दिनांक 31.05.2022

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतिम यादी प्रसिध्द पत्र डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022
2. क.प्र.अ. अंतिम यादी डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022
3. स.प्र.अ. अंतिम यादी डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022
4. व सहा अंतिम यादी डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022
5. क. सहा अंतिम यादी डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022

दि. 05.05.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. दि.01.01.2022 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत – पत्र डाउनलोड दि. 02.02.2022
2. कक्ष अधिकारी डाउनलोड दि. 02.02.2022
3. अधीक्षक डाउनलोड दि. 02.02.2022
4. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 02.02.2022
5. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 02.02.2022
6. लिपिक डाउनलोड दि. 02.02.2022

दि. 02.02-2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 01.01.2022 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी जिल्हा परिषद नांदेड पत्र डाउनलोड दि. 01.02.2022
2. कक्ष अधिकारी डाउनलोड दि. 01.02.2022
3. अधीक्षक डाउनलोड दि. 01.02.2022
4. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 01.02.2022
5. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 01.02.2022
6. लिपिक डाउनलोड दि. 01.02.2022

दि. 01-02-2022 तारखेला प्रकाशित