अंतिम सेवा जेष्ठता यादी

दिनांक 01/01/2024 रोजीची सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत संवर्गाची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र. डाउनलोड दि. 28-03-2024
2. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 28-03-2024
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अंतिम सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 28-03-2024
4. कनिष्ठ सहाय्यक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 28-03-2024
5. लघूलेखक – लघूटंकलेखक अंतिम सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 28-03-2024

दि. 28-03-2024 तारखेला प्रकाशित


अंतिम सेवा जेष्ठता यादी Archive