अंतिम सेवा जेष्ठता यादी Archive

दिनांक 01 दि.01/01/2023 रोजीची सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत संवर्गाची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र. डाउनलोड दि. 06-04-2023
2. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023
4. वरिष्ठ सहाय्यक अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023
5. कनिष्ठ सहाय्यक अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023
6. लघूलेखक – लघूटंकलेखक अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023

दि. 06-04-2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतिम यादी प्रसिध्द पत्र डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022
2. क.प्र.अ. अंतिम यादी डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022
3. स.प्र.अ. अंतिम यादी डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022
4. व सहा अंतिम यादी डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022
5. क. सहा अंतिम यादी डाउनलोड यादी दि. 05.05.2022

दि. 05.05.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. दि.01.01.2022 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्द करणे बाबत – पत्र डाउनलोड दि. 02.02.2022
2. कक्ष अधिकारी डाउनलोड दि. 02.02.2022
3. अधीक्षक डाउनलोड दि. 02.02.2022
4. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 02.02.2022
5. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 02.02.2022
6. लिपिक डाउनलोड दि. 02.02.2022

दि. 02.02-2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. 01.01.2022 ची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी जिल्हा परिषद नांदेड पत्र डाउनलोड दि. 01.02.2022
2. कक्ष अधिकारी डाउनलोड दि. 01.02.2022
3. अधीक्षक डाउनलोड दि. 01.02.2022
4. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 01.02.2022
5. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 01.02.2022
6. लिपिक डाउनलोड दि. 01.02.2022

दि. 01-02-2022 तारखेला प्रकाशित