संग्रहित-पृष्ठे-2019 – 2022

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अनुकंपा तत्वावर नौकरी मिळणे बाबत-दिनांक 30.06.2022 रोजीची प्राथमिक प्रतिक्षा यादी डाउनलोड यादी दि. 19-07-2022

दि. 19-07-2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अनुकंपा तत्वावर नौकरी मिळणे बाबत दिनांक 31.07.2021 पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जान्वये तयार केलेली संभाव्य नियुक्तीसाठीची प्रतिक्षा यादी डाउनलोड दि. 24-09-2021

दि. 24-09-2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सार्वत्रिक बदल्या 2021 सा.प्र.वि. डाउनलोड दि. 31-07-2021

दि. 31-07-2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अनुकंपा नियुक्तीसाठी पुर्ण सुधारित प्रतिक्षा यादी डाउनलोड दि. 21.10.2020
2. प्रेसनोटे डाउनलोड दि. 21.10.2020

टीप: आक्षेप असल्यास संबंधित अनुकंपा धारकांनी दिनांक ३०. १०. २०२० पर्यंत त्यांचे म्हणणे लेखी पुराव्यासह ज़िल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागास समक्ष अथवा विभागाचे ई-मेल आय-डी dyceogadzpnanded@gmail.com वर सादर करावे. मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या आक्षेपाचा विचार करण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

दि. 21.10.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. नांदेड जिल्हा परिषद अनुकंपा नियुक्ती पात्र – अपात्र प्रतिक्षा यादी 31.07.2020 अखेरची डाउनलोड दि. 06.09.2020
2. नांदेड जिल्हा परिषद अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र प्रतिक्षा यादी 31.07.2020 अखेरची डाउनलोड दि. 06.09.2020

दि. 06.09.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पूर्ण अपूर्ण यादी. डाउनलोड दि. 16.03.2020
2. परिपूर्ण असलेल्‍या अनुकंपाधारक उमेदवारांची यादी. डाउनलोड दि. 16.03.2020

दिनांक 23.3.2020 पर्यात कार्यालयीन वेळेत संबंधितांनी यादीत काही त्रुटी असल्‍यास त्‍याबाबतचे आपले आक्षेप सामान्‍य प्रशासन विभाग जिल्‍हा परिषद नांदेड या कार्यालयात लेखी स्‍वरूपात सादर करावेत.

दि. 16.03.2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अनुकंपा पुर्ण / अपूर्ण अर्ज यादी. डाउनलोड दि. 13.06.2019
2. अनुकंपा पुर्ण अर्ज यादी. डाउनलोड दि. 13.06.2019

दि. 13.06.2019 तारखेला प्रकाशित