नांदेड जिल्‍हा परिषदेअंतर्गत विषय समित्‍यांचे सभापती व सदस्‍य

नांदेड जिल्‍हा परिषदेअंतर्गत विषय समित्‍यांचे सभापती व सदस्‍य

(सन 2017 ते 2022) स्‍थायी समिती 79 (1)

अ.क्र. उमेदवाराचे नांव व पत्‍ता जि.प. मतदार विभाग क्रमांक व नाव पद मोबाईल नंबर.
1
1
1