मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी दि. 20-02-2024 रोजी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदीवरची यादी

जि. प. नांदेड सरळसेवा पदभरती २०२३ – मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी व कागदपत्रांची यादी

अनु .क्र. संवर्गाचे नाव कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी उपस्थित राहणे बाबतचे पत्र व कागदपत्रांची यादी पत्र व कागदपत्रांची तपासणी दिनांक
1. रिगमन (दोरखंडवाला) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
2. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
3. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
4. विस्तार अधिकारी (कृषी) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
5. आरोग्य पर्यवेक्षक डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
6. तारतंत्री (Wireman) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २२-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
7. जोडारी (Fitter) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २२-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
8. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २२-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
9. यांत्रिक (Mechanic) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड ०५-०३-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
10. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (Laboratory Technician) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड ०५-०३-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
11. कनिष्ठ आरेखक (Junior Draftsman) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड ०५-०३-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
12. विस्तार अधिकारी पंचायत डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड ०५-०३-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
13. विस्तार अधिकारी (शिक्षण) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड ०५-०३-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
14. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड ०५-०३-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
15. औषध निर्माण अधिकारी डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड ०८-०४-२०२४ रोजी
सकाळी १०.०० वा.
16. कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (बांधकाम / ग्रामीण पाणीपुरवठा) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड १०-०४-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
17. सिव्हिल इंजिनीअरिंग असिस्टंट (Civil Engineering Assistant) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड ०४-०७-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.