मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी दि. 20-02-2024 रोजी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदीवरची यादी

जि. प. नांदेड सरळसेवा पदभरती २०२३ – मूळ कागदपत्रे पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी व कागदपत्रांची यादी

अनु .क्र. संवर्गाचे नाव कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी उपस्थित राहणे बाबतचे पत्र व कागदपत्रांची यादी पत्र व कागदपत्रांची तपासणी दिनांक
1. रिगमन (दोरखंडवाला) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
2. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
3. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
4. विस्तार अधिकारी (कृषी) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
5. आरोग्य पर्यवेक्षक डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २०-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
6. तारतंत्री (Wireman) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २२-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
7. जोडारी (Fitter) डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २२-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.
8. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड पत्र व यादी डाउनलोड २२-०२-२०२४ रोजी
सकाळी ११.०० वा.