सार्वत्रीक बदली 2023

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सेवाजेष्टता यादी माध्यमिक पत्र 2023 डाउनलोड दि. 19.04.2023
2. विस्तार अधिकारी ADEI डाउनलोड दि. 19.04.2023
3. अराप मुख्याध्यापक Arap HM डाउनलोड दि. 19.04.2023
4. माध्यमिक शिक्षक Sec teacher urdu डाउनलोड दि. 19.04.2023
5. माध्यमिक शिक्षक Sec teacher डाउनलोड दि. 19.04.2023
6. शारिरीक शिक्षक Phy teachear डाउनलोड दि. 19.04.2023
7. चित्रकला शिक्षक art teacher डाउनलोड दि. 19.04.2023
8. प्रयोग शाळा सहाय्यक lab teacher डाउनलोड दि. 19.04.2023

दि. 19.04.2023 तारखेला प्रकाशित