विभाग प्रस्तावना

महिला व बालकल्याण विकासाशी संबंधित विविध कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बालकल्याण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीने राबवायचे कार्यक्रम संदर्भात शासन निर्णयानुसार राबविण्यात येतात. तथापि बदलत्या परिस्थितीनूसार ब-याच योजना कार्यक्रम कालबाहय झाल्यामुळे त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. असे शासनाच्या निर्दशनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महिलांना सर्व क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी जिल्हा परिषद क्षेत्रात महिला व बालकल्याण समितीने खालील योजना सक्षमपणे राबविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेण्यात आले आहेत.