वास्तव्य जेष्ठता यादी

अंगणवाडी पर्यवेक्षिका संवर्गात काम करणा-या कर्मचा-यांची दिनांक ३१.०५.२०२२ रोजीची सेवा गृहीत धरुन बदलीपात्र कर्मचा-यांची अ‍ंतिम स्‍वरुपाची वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अ‍ंतिम स्‍वरुपाची वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 06-05-2022

दि. 06-05-2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पर्यवेक्षिका या संवर्गाची दिनांक-०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 14-02-2022

दि. 14-02-2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पर्यवेक्षिका या संवर्गाची अंतिम वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 25-07-2021

दि. 25-07-2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा परिषद नांदेड अंतर्गत काम करणाऱ्या पर्यवेक्षिका यांची बदलीपात्र वास्तव्य जेष्ठता यादी प्राथमिक स्वरूपाची प्रसिद्ध करणे बाबत डाउनलोड दि. 20-07-2021

दि. 20-07-2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पर्यवेक्षिका या संवर्गात कामकरणाऱ्या बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक 31. 5. 2021 रोजी ची प्राथमिक स्वरूपाची वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 23-04-2021

दि. 23-04-2021 तारखेला प्रकाशित

अंतिम स्वरूपाची वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतिम स्वरूपाची वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 21-07-2020

दि. 21-07-2020 तारखेला प्रकाशित