प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पर्यवेक्षक प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. २०.०४.२०२२

दि. २०.०४.२०२२ तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पर्यवेक्षिका संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची प्राथमिक सेवा जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. ०१.०१.२०२२

दि. ०४.०१.२०२२ तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पर्यवेक्षिका या संवर्गात कामकरणाऱ्या बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची दिनांक 31. 5. 2021 रोजी ची प्राथमिक स्वरूपाची वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 23-04-2021

दि. 23-04-2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पर्यवेक्षिका या संवर्गाची सण 2020 ची प्राथमिक बदलीपात्र वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 15-07-2020

दि. 15-07-2020 तारखेला प्रकाशित