आदेश

महिला व बालविकास विभागाच्या अधिनस्त काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. बदली आदेश बदली आदेश डाउनलोड 01.08.2021

दि. 01.08.2021 तारखेला प्रकाशित