आदेश

राज्‍यातील वाढत्‍या तापमानामुळे अंगणवाडी भरविण्‍याच्‍या वेळेत बदल करणे बाबत बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी(ग्रामीण) सर्व जि.नांदेड यांना दिलेल्‍या पत्राची प्रत सविनय माहितीस्‍तव सादर.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वेळेत बदल पत्र पत्र डाउनलोड 06.05.2021

दि. 06.05.2021 तारखेला प्रकाशित