बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी

बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी

लघुपाटबंधारे विभाग, जि.प.नांदेड व त्‍याअंतर्गत उपविभाग.     कार्यकारी अभियंता (ल.पा.) श्री एस. पी. पैलवाड  …   मो.नं. 8275092578

     कार्यालयः 02462-234059,  Email:- eemizpnan@gmail.com

अ.क्र.     ल.पा. उपविभाग उप अभियंता (लपा) यांचे नांव भ्रमणध्‍वनी क्रमांक कार्यालय     
1. नांदेड    श्री के.एस. हिरेमठ, प्र. उप कार्यकारी अभियंता (लपा)

(कार्यक्षेत्रः नांदेड, मुदखेड,   अर्धापूर.)

9922179375 234059
2. हदगांव श्री ए.एन. भोजराज(कार्यक्षेत्रः हदगाव,

हिमायतनगर.)

9850278509  
3. नायगाव श्री जे.बी. ईखार, (कार्यक्षेत्रः नायगाव,

बिलोली)

9421727375  
4. मुखेड श्री बी. एस. भालेराव 9960648640