योजना

मा मु.का.आ. यांच्या सुचनेनुसार खालील माहिती प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. TSC / M.G.N.R.G.A. / Eco . Village / Yeswantgram / Sant Gadgebaba and all other scheme of state and center

पंचायत विभागातील विविध योजनांची माहिती

1) योजनेचे नाव: sampurna हिंगमीरे
२) योजनेचे उधिष्ट जिल्हा परिशद ष ष
३) वैशिष्टे
४) योजनेचे स्वरुप
५) निकष / पात्रता
६) लाभधार्कास अठी/ शर्थी
७) अर्जाचे शेवठचा दिनांक
८) अर्जाचा नमुना
९) अर्ज कोणाकडे सादर करावे
१०) अर्जासोबत जोडावयाची आवश्यक कागदपत्र
११) उपल्बध निधी
१२) लाभार्ती यादी
१३) मार्गदर्शक सुचना (जी.आर G.R.)