आदेश

बांधकाम उत्तर विभाग,जिल्हा परीषद नांदेड

आदेश / नोटीस

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

नोटीस

जिल्हा परिषद प्रशासकीय ईमारत/ सर्व कार्यालयांचे डिजीटल बोर्ड तयार करणॆसाठी निवीदा/ जाहीरात

18-07-2016 डाउनलोड 19-07-2016
1.

नोटीस

जिल्‍हा स्‍काऊट गाईड इमारत बांधकाम करणेसाइी दरपत्रक मागविणेबाबत नोटीस

18-08-2016 डाउनलोड 18-08-2016