बदली २०१८

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. मुख्याध्यापक सर्व साधारण क्षेत्र डाउनलोड
२. मुख्याध्यापक अवघड क्षेत्र डाउनलोड
३. प्राथमिक शिक्षक सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम) डाउनलोड
४. प्राथमिक शिक्षक अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम) डाउनलोड
५. प्राथमिक पदवीधर (भाषा) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम) डाउनलोड
६. प्राथमिक पदवीधर (भाषा) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम) डाउनलोड
७. प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम) डाउनलोड
८. प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम) डाउनलोड
९. प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम) डाउनलोड
१०. प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम) डाउनलोड
११. प्राथमिक शिक्षक सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) डाउनलोड
१२. प्राथमिक पदवीधर (भाषा) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) डाउनलोड
१३. प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) डाउनलोड
१४. प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) डाउनलोड
१५. मुख्याध्यापक सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम) डाउनलोड

 

सार्वत्रिक बदल्या २०१७ प्राथमिक शिक्षकांची जिल्ह्यातील वास्तव जेष्ठता आक्षेप याद्या दि.०२.०६.२०१७

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. मुख्याध्यापक सर्व साधारण क्षेत्र (३६९) डाउनलोड
२. मुख्याध्यापक अवघड क्षेत्र (३५) डाउनलोड
३. प्राथमिक शिक्षक सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम ७८३३) डाउनलोड
४. प्राथमिक शिक्षक अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम ८९६) डाउनलोड
५. प्राथमिक पदवीधर (भाषा) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम ४००) डाउनलोड
६. प्राथमिक पदवीधर (भाषा) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम २६) डाउनलोड
७. प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम १९६) डाउनलोड
८. प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम २३) डाउनलोड
९. प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) सर्व साधारण क्षेत्र (मराठी माध्यम ०६) डाउनलोड
१०. प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) अवघड क्षेत्र (मराठी माध्यम २) डाउनलोड
११. प्राथमिक शिक्षक सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम १८०) डाउनलोड
१२. प्राथमिक पदवीधर (भाषा) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम १३) डाउनलोड
१३. प्राथमिक पदवीधर (सा.शा.) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम ०१) डाउनलोड
१४. प्राथमिक पदवीधर (गणित/विज्ञान) सर्व साधारण क्षेत्र (उर्दू माध्यम ०१) डाउनलोड

नोट : वरील यादीवर काही आक्षेप असतील तर दि.०९.०६.२०१७ पर्यंत शिक्षण विभागात लेखी सादर करावेत

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. शिक्षण विभाग अवघड क्षेत्र २१५ गावांची यादी डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या आदेश : २०१६
अंशतः बदल आदेश दि. २६.०७.२०१६
डाउनलोड

 

प्राथमीक पदवीधर भाषा (एकुण आदेश: 1)

प्राथमीक पदवीधर भाषा (एकुण आदेश: 1) आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

जि.प. सर्वसाधारण बद्ल्या २०१६.

शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या आदेश : २०१६

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. उर्दु : प्राथमीक शिक्षक/ प्रा.प.भाषा (एकुण आदेश:13) डाउनलोड
२. मुख्य अध्यपक (एकुण आदेश:56) डाउनलोड
३. प्राथमीक पदवीधर भाषा (एकुण आदेश: 98) डाउनलोड
4. प्राथमीक पदवीधर भाषा (एकुण आदेश: 1) डाउनलोड
5. प्राथमीक पदवीधर गणित व विज्ञान (एकुण आदेश:2) डाउनलोड
6. प्राथमीक पदवीधर सामाजिक शास्त्र (एकुण आदेश:52) डाउनलोड
7. प्राथमीक शिक्षक (एकुण आदेश:398) डाउनलोड
७. प्राथमीक शिक्षक अदिवासी क्षेत्र (एकुण आदेश:147) डाउनलोड

 

शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या (आपसी बदली) आदेश : 2016 (आदेश दि.03/06/2016)

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. उर्दु : प्राथमीक शिक्षक (एकुण आदेश:10) डाउनलोड
२. प्रा.प.भाषा (एकुण आदेश:2) डाउनलोड
३. मुख्याध्यापक (एकुण आदेश:3) डाउनलोड
४. प्राथमीक शिक्षक (एकुण आदेश:370) डाउनलोड

 

शिक्षण विभाग, सार्वत्रीक बदल्या (आपसी बदली) पडताळणी यादी : 2016 (दि.03/06/2016)

नोट: गट शिक्षण अधिकारी यानी सदरील यादीची पडताळणी करुन पात्र शिक्षकांची नावे निश्चीत करावी तसेच सदरील यादीतील शिक्षकांच्या जिल्हा स्तरावरुन प्रशासकीय/ विनंती बदल्या झाल्या असतील तर त्यांची नावे वगळावी.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. पडताळणी यादी डाउनलोड