शिक्षक सेवाजेष्टता यादी ०१ जानेवारी २०२०

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. पदोन्नत मुख्याध्यापक सेवाजेष्टता डाउनलोड दि. 30.06.2020
2. शिक्षक- सामाजिक शास्त्र सेवाजेष्टता GT So Sci डाउनलोड दि. 30.06.2020
3. शिक्षक- सेवाजेष्टता UGT डाउनलोड दि. 30.06.2020
4. शिक्षक-भाषा सेवाजेष्टता GT Lan डाउनलोड दि. 30.06.2020
5. शिक्षक-विज्ञान सेवाजेष्टता GT Sci डाउनलोड दि. 30.06.2020

दि. 30.06.2020 तारखेला प्रकाशित