वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. HM Non Pesa 2024 डाउनलोड दि. 19.06.2024
2. HM Pesa 2024 डाउनलोड दि. 19.06.2024
3. SuperWiser 2024 NON PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024
4. SuperWiser 2024 PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024
5. Chitrakala teacher Non Pesa2024 डाउनलोड दि. 19.06.2024
6. Chitrakala teacher Pesa 2024 डाउनलोड दि. 19.06.2024
7. Phy Teach Non Pesa 2024 डाउनलोड दि. 19.06.2024
8. Phy Teach Pesa 2024 डाउनलोड दि. 19.06.2024
9. Atteted Non Pesa 2024 डाउनलोड दि. 19.06.2024
10. Atteted Pesa 2024 डाउनलोड दि. 19.06.2024
11. Sec Teacher 2024 NON PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024
12. Sec Teacher 2024 PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024
13. Sec Urdu2024 NON PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024
14. Sec Urdu2024 PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024
15. KP 2024 NON PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024
16. KP 2024 PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024
17. ADEI 2024 NON PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024
18. ADEI 2024 PESA डाउनलोड दि. 19.06.2024

दि. 19.06.2024 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी 2023 पत्र डाउनलोड दि. 04.05.2023
2. HM Pesa 2023 डाउनलोड दि. 04.05.2023
3. HM Non Pesa 2023 डाउनलोड दि. 04.05.2023
4. Supervisor 2023 NON PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
5. Supervisor 2023 PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
6. Chitrakala teacher Non Pesa 2023 डाउनलोड दि. 04.05.2023
7. Chitrakala teacher Pesa2023 डाउनलोड दि. 04.05.2023
8. Phy Teach Non Pesa 2023 NON PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
9. Phy Teach Pesa 2023 डाउनलोड दि. 04.05.2023
10. Atteted 2023 PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
11. Atteted Non Pesa 2023 NON PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
12. Sec Teacher 2023 NON PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
13. Sec Teacher 2023 PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
14. 6 Sec Urdu2023 NON PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
15. Sec Urdu 2023 PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
16. KP 2023 PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
17. 8 KP 2023 NON PESA डाउनलोड दि. 04.05.2023
18. ADEI NON PESA 2023 डाउनलोड दि. 04.05.2023
19. 9 ADEI PESA 2023 डाउनलोड दि. 04.05.2023

दि. 04.05.2023 तारखेला प्रकाशित