वास्तव्य सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. दिव्यांग सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 01.06.2021

दि. 02.06.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सेवा जेष्ठतायादी माध्यमिक 2021 मराठी /उर्दू डाउनलोड दि. 05.04.2021

दि. 05.04.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. सेवा जेष्ठता यादी पत्र 22.03.21 डाउनलोड
2. केंद्र प्रमुख सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड
3. पदोन्नत मुख्याध्यापक सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड
4. प्राथमिक शिक्षक सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड
5. प्राथमिक शिक्षक उर्दू सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड
6. प्राथमिक पदवीधर सामाजिक शास्त्र सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड
7. प्राथमिक पदवीधर भाषा उर्दू सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड
8. प्राथमिक पदवीधर गणित विज्ञान उर्दू सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड
9. प्राथमिक पदवीधर भाषा सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड
10. केंद्र प्रमुख सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड
11. प्राथमिक पदवीधर सामाजिक शास्त्र उर्दू सेवा जेष्ठतायादी 2021 डाउनलोड

दि. १६.०२.२०२० तारखेला प्रकाशित

 

विविध संवर्ग अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी 20 July 2020

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. सार्वत्रिक बदली २०२० अंतिम वास्तव्य जेष्टता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत दिनांक २० जुलै २०२० डाउनलोड
2. शि.वि.अ. अंतिम जेष्टता यादी Non पेसा दि. २० जुलै २०२० डाउनलोड
3. शि.वि.अ. अंतिम जेष्टता यादी पेसा दि. २० जुलै २०२० डाउनलोड
4. शि.वि.अ. विनंती बदली अर्ज प्राप्त यादी दि. २० जुलै २०२० डाउनलोड
5. शि.वि.अ.आपसी बदली अर्ज प्राप्त यादी दि. २० जुलै २०२० डाउनलोड
6. शि.वि.अ. रिक्तपद अहवाल दि २० जुलै २०२० डाउनलोड
7. केंद्रप्रमुख अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
8. केंद्रप्रमुख अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
9. केंद्रप्रमुख विंनती अर्ज यादी दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
10. केंद्रप्रमुख रिक्त पद यादी दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
11. मा. शि. ( मराठी ) अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
12. मा. शि. ( मराठी ) अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
13. मा. शि. ( मराठी ) विनंती बदली यादी दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
14. मा. शि. ( मराठी ) आपसी बदली यादी दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
15. मा. शि. ( उर्दू ) अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
16. मा. शि. ( उर्दू ) विनंती अर्ज यादी दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
17. अ.रा.प. मुख्याध्यापक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
18. अ.रा.प. मुख्याध्यापक अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
19. अ.रा.प. मुख्याध्यापक विनंती अर्ज यादी दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
20. शारीरिक शिक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
21. शारीरिक शिक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
22. शारीरिक शिक्षक आपसी यादी दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
23. चित्रकला शिक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
24. चित्रकला शिक्षक विनंती बदली अर्ज यादी दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
25. चित्रकला शिक्षक आपसी बदली अर्ज यादी दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड
26. पर्यवेक्षक अंतिम सेवाजेष्टता यादी Non पेसा दि .२० जुलै २०२० डाउनलोड

दि. 21-07-2020 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र यादी डाउनलोड

दि. १६.०२.२०२० तारखेला प्रकाशित

 

शिक्षण विस्तार अधिकारी सार्वत्रिक बदल्या मे २०१९ वास्तव्य जेष्टता यादी and केंद्र प्रमुख सार्वत्रिक बदल्या मे २०१९ वास्तव्य जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. केंद्र प्रमुख सार्वत्रिक बदल्या मे २०१९ वास्तव्य जेष्टता यादी पेसा क्षेत्र डाउनलोड
२. केंद्र प्रमुख सार्वत्रिक बदल्या मे २०१९ वास्तव्य जेष्टता यादी सर्व साधारण क्षेत्र डाउनलोड
३. केंद्रप्रमुख वास्तव्य जेष्टता पत्र डाउनलोड
४. शिक्षण विस्तार अधिकारी वास्तव्य जेष्टता पत्र डाउनलोड
५. शिक्षण विस्तार अधिकारी सार्वत्रिक बदल्या मे २०१९ वास्तव्य जेष्टता यादी पेसा क्षेत्र डाउनलोड
६. शिक्षण विस्तार अधिकारी सार्वत्रिक बदल्या मे २०१९ वास्तव्य जेष्टता यादी सर्वसाधारण Non Pesa क्षेत्र डाउनलोड

दि. १७.०४.२०१९ तारखेला प्रकाशित

 

शिक्षण विभाग संवर्गनिहाय सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्धी पत्र डाउनलोड
२. अराजपत्रीत मुख्याध्यापक सेवाजेष्ठता डाउनलोड
३. शिक्षण विस्तार अधिकारी सेवाजेष्ठता डाउनलोड
४. केंद्र प्रमुख सेवाजेष्ठता डाउनलोड
५. माध्यमिक शिक्षक सेवा जेष्ठता मराठी डाउनलोड
६. माध्यमिक शिक्षक सेवा जेष्ठता उर्दू डाउनलोड
७. पदो मुख्याध्यापक सेवाजेष्ठता डाउनलोड
८. प्रथानिक शिक्षक सेवाजेष्ठता डाउनलोड
९. प्रथानिक शिक्षक सेवाजेष्ठता डाउनलोड

दि. २२.०२.२०१९ तारखेला प्रकाशित

 

सर्वसाधारण क्षेत्र सेवा जेष्ठता यादी २०१८

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. मुख्याध्यापक मराठी माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड
२. मुख्याध्यापक उर्दू माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड
३. सह शिक्षक मराठी माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड
४. सह शिक्षक उर्दू माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड
५. पदविधर गणित विज्ञान मराठी माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड
६. पदविधर गणित विज्ञान उर्दू माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड
७. पदविधर समाजिक शास्त्र मराठी माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड
८. पदविधर समाजिक शास्त्र उर्दू माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड
९. पदविधर भाषा मराठी माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड
१०. पदविधर भाषा उर्दू माध्यम सर्वसाधारण क्षेत्र डाउनलोड

दि. २९.०१.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अवघड क्षेत्र सेवा जेष्ठता यादी २०१८

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. मुख्याध्यापक मराठी माध्यम अवघड क्षेत्र डाउनलोड
२. मुख्याध्यापक उर्दू माध्यम अवघड क्षेत्र डाउनलोड
३. सह शिक्षक मराठी माध्यम अवघड क्षेत्र डाउनलोड
४. सह शिक्षक मराठी उर्दू अवघड क्षेत्र डाउनलोड
५. पदविधर गणित विज्ञान मराठी माध्यम अवघड क्षेत्र डाउनलोड
६. पदविधर गणित विज्ञान उर्दू माध्यम अवघड क्षेत्र डाउनलोड
७. पदविधर समाजिक शास्त्र मराठी अवघड क्षेत्र डाउनलोड
८. पदविधर समाजिक शास्त्र उर्दू अवघड क्षेत्र डाउनलोड
९. पदविधर भाषा मराठी अवघड क्षेत्र डाउनलोड
१०. पदविधर भाषा उर्दू अवघड क्षेत्र डाउनलोड

दि. २९.०१.२०१८ तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. सार्वत्रिक बदल्या २०१७ करिता विस्तार अधिकारी (शिक्षण) संवर्गात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती डाउनलोड
२. विस्तार अधिकारी (शिक्षण) रिक्त पदे डाउनलोड

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
१. अस्थायी शासकीय कर्मचाऱ्यांना स्थायित्व प्रमाणपत्र यादी डाउनलोड

 

१. प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील प्रा.शि., प्रा.प., पद्दो. मु.अ, कें.प्र. यांना स्थायित्व देणेबाबत तयार करण्यात आलेली पात्र शिक्षिकांची यादी

२. प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील प्रा.शि., प्रा.प., पद्दो. मु.अ, कें.प्र. यांना स्थायित्व देणेबाबत तयार करण्यात आलेली पात्र शिक्षिकांचे आदेश

 

 

सार्वत्रिक बदल्या २०१७

नांदेड जिल्हा परिषदेतून इतर जिल्हा परिषदेकडे आंतर जिल्हा बदलीने जाणाऱ्या सन २००८ ते २०१६ या वर्षातील शिक्षकांची NOC यादी

2008-2012 यादी करीता येथे क्लीक करावे…
2013 यादी करीता येथे क्लीक करावे…
2014 यादी करीता येथे क्लीक करावे…
2015 यादी करीता येथे क्लीक करावे…
2016 यादी करीता येथे क्लीक करावे…

सार्वत्रिक बदल्या २०१७

माध्यमिक शिक्षक संवर्गात काम करणाऱ्या कर्मचाऱच्या माहिती प्रसिद्धी बाबत

यादी करीता येथे क्लीक करावे…

विस्तार अधिकारी शिक्षण (शिक्षण) श्रेणी – २ या पदावर पद्दोनत्ती बाबत ​​​​​

यादी करीता येथे क्लीक करावे…

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पदावर पद्दोन्नती देणेस्तव सेवा जेष्ठता यादी ​​​​​

सेवा जेष्ठता यादी करीता येथे क्लीक करावे…

 

विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पदावर पद्दोन्नती देणेस्तव सेवा जेष्ठता यादी ​​​​​

सेवा जेष्ठता यादी करीता येथे क्लीक करावे…

 

खाजगी प्राथमिक शाळेतील अतिरीक्त शिक्षकांचे समायोजन आदेश: दि.06/10/2016(40)

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)

खाजगी प्राथमिक शाळेतील अतिरीक्त शिक्षकांचे समायोजन आदेश: दि.06/10/2016(40)

डाउनलोड

खाजगी प्राथमिक शाळा अंतिम सेवा जेष्ठता आदेश

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
Final non min marathi jeshtata yadi UGT 1 to 5 & GT 6 to 8 डाउनलोड
Final non min marathi Vacancy 1 to 5 ugt डाउनलोड
Final non min telgu jeshtata yadi 1 to 5 ugt डाउनलोड
Final non min urdu jeshtata yadi 1 to 5 ugt डाउनलोड
Final non min Urdu Vacancy 1 to 5 ugt डाउनलोड
Samayojan Order डाउनलोड

 


जेष्ठता यादी अतिरेक शिक्षक खाजगी संस्था साठी, नांदेड

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
जेष्ठता यादी UGT मराठी डाउनलोड
जेष्ठता यादी UGT उर्दू डाउनलोड
जेष्ठता यादी UGT तेलगू डाउनलोड
जेष्ठता यादी UGT मराठी Santhwise डाउनलोड
जेष्ठता यादी UGT उर्दू Santhwise डाउनलोड
जेष्ठता यादी UGT तेलगू Santhwise डाउनलोड
रिक्त पद UGT मराठी डाउनलोड
रिक्त पद UGT उर्दू डाउनलोड
जेष्ठता यादी अतिरेक शिक्षक UGT मराठी Santhwise डाउनलोड

 


सुधारित बदली २०१६ यादीयां

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
सर्व प्रशासन मराठी किनवट – माहूर १०१६ २TQ AT डाउनलोड
सर्व प्रशासन मराठी किनवट – माहूर २०१६ २TQ भाषा डाउनलोड
सर्व प्रशासन मराठी किनवट – माहूर २०१६ २TQ HM डाउनलोड
सर्व प्रशासन मराठी किनवट – माहूर २०१६ २TQ सामाजिकशास्त्र डाउनलोड
सर्व प्रशासन उर्दू किनवट – माहूर २०१६ २TQ AT डाउनलोड
सर्व विनंती उर्दू २०१६ AT डाउनलोड
सर्व विनंती उर्दू २०१६ भाषा डाउनलोड
सर्व विनंती उर्द २०१६ २ गणित-विज्ञान डाउनलोड
सर्व विनंती उर्दू २०१६ २ सामाजिकशास्त्र डाउनलोड
१० सर्व विनंती मराठी २०१६ AT डाउनलोड
११ सर्व विनंती मराठी २०१६ भाषा डाउनलोड
१२ सर्व विनंती मराठी २०१६ HM डाउनलोड
१३ सर्व विनंती मराठी २०१६ सामाजिकशास्त्र डाउनलोड
१४ सर्व प्रशासन उर्दू २०१६ १४TQ भाषा डाउनलोड
१५ सर्व प्रशासन उर्दू २०१६ १४TQ गणित-विज्ञान डाउनलोड
१६ सर्व प्रशासन उर्दू २०१६ १४TQ प्राथमीक शिक्षक डाउनलोड
१७ सर्व प्रशासन उर्दू २०१६ १४TQ सामाजिकशास्त्र डाउनलोड
१८ सर्व प्रशासन मराठी २०१६ १४TQ भाषा डाउनलोड
१९ सर्व प्रशासन मराठी २०१६ १४TQ HM डाउनलोड
२० सर्व प्रशासन मराठी २०१६ १४TQ गणित-विज्ञान डाउनलोड
२१ सर्व प्रशासन मराठी २०१६ १४TQ प्राथमीक शिक्षक डाउनलोड
२२ सर्व प्रशासन मराठी २०१६ १४TQ सामाजिकशास्त्र डाउनलोड

प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता – 2015-2016

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : मुख्‍याध्‍यापक डाउनलोड
2 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक पदवीधर- भाषा डाउनलोड
3 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक पदवीधर- भाषा- उर्दु डाउनलोड
4 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक पदवीधर-गणीत व विज्ञान डाउनलोड
5 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक पदवीधर-गणीत व विज्ञान- उर्दु. डाउनलोड
6 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक पदवीधर-सामाजिकशास्त्र डाउनलोड
7 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक पदवीधर-सामाजिकशास्त्र- उर्दु. डाउनलोड
8 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक शिक्षक डाउनलोड
9 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक शिक्षक- उर्दु. डाउनलोड
10 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : मुख्‍याध्‍यापक- ता. किनवट व माहुर डाउनलोड
11 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक पदवीधर- भाषा- ता. किनवट व माहुर डाउनलोड
12 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक पदवीधर-सामाजिकशास्त्र- ता. किनवट व माहुर डाउनलोड
13 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक शिक्षक उर्दु – ता. किनवट व माहुर डाउनलोड
14 प्राथमीक सेवा जेष्‍ठता यादी संवर्ग : प्राथमीक शिक्षक ता. किनवट व माहुर डाउनलोड

 


1. प्राथमिक पदवीधर पदे पद्दोनत्तीने भरण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असून यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास दि०२.०३.२०१६ पर्यंत पुराव्यानिशी लेखी स्वरुपात शिक्षण विभागात नोंदवावेत.वास्तव्य जेष्ठता यादी

2. पद्दोनत मुख्याध्यापकाची पदे पद्दोनत्तीने भरण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असून यादीबाबत काही आक्षेप असल्यास
दि.०२.०३.२०१६ पर्यंत पुराव्यानिशी लेखी स्वरुपात शिक्षण विभागात नोंदवावेत.

 

 

आंतर जिल्‍हा बदलीने नांदेड जि.प.कडे येणा-या शिक्षकांची जेष्ठता यादी. प्रसीद्धी दि.10-12-2015

(नोट-सदर यादी संदर्भात अक्षेप दि.28.12.2015 पर्यंत शिक्षण विभाग (प्रा.) येथे नोंदवावेत).

 

Primary Siniarity list of MI ZP Nanded प्र.दि.20-01-2015