संग्रहित पृष्ठे

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश १-३० (३०) दि. ३१.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.31-12-14)
१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश १-३० (३०) दि. ३१.१२. २०१४..डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश ३१-५२ (२२) दि. ३१.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.31-12-14)
२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश ३१-५२ (२२) दि. ३१.१२. २०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

३. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. ३१.१२.२०१४

(प्रसीध्दी दि.31-12-14)
३. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. ३१.१२.२०१४ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

4. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. ३0.१२.२०१४

(प्रसीध्दी दि.31-12-14)
4. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. ३0.१२.२०१४ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२) दि. २२.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.24-12-14)
१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२) दि. २२.१२. २०१४.डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (४५) दि. २०.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.20-12-14)
१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (४५) दि. २०.१२. २०१४.डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (१) दि. २०.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.20-12-14)
२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (१) दि. २०.१२. २०१४.डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

३. निलंबित आदेश (१) दि. २०.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.20-12-14)
३. निलंबित आदेश (१) दि. २०.१२. २०१४.डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

४. सेवा वर्ग आदेश (१) दि. २०.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.20-12-14)
४. सेवा वर्ग आदेश (१) दि. २०.१२. २०१४.डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२३) दि. १८.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.19-12-14)
१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२३) दि. १८.१२. २०१४.डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. १८.१२.२०१४

(प्रसीध्दी दि.19-12-14)
१. खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. १८.१२.२०१४डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१ ) दि. १८.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.19-12-14)
२. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१ ) दि. १८.१२. २०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (३०) ६१-९० दि. १५.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.15-12-14)
१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (३०) ६१-९० दि. १५.१२. २०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (३०) ९१-१२० दि. १५.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.15-12-14)
२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (३०) ९१-१२० दि. १५.१२. २०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२९) १२१-१४९ दि. १५.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.15-12-14)
१.भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२९) १२१-१४९ दि. १५.१२. २०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१ ) दि. १५.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.15-12-14)
२. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१ ) दि. १५.१२. २०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (३०) १-३० दि. १५.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.15-12-14)
१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (३०) १-३० दि. १५.१२. २०१४.डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (३०) ३१-६० दि. १५.१२. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.15-12-14)
२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (३०) ३१-६० दि. १५.१२. २०१४.डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

शिक्षण विस्तार अधिकारी बदली दुरुस्ती आदेश (१) दि. ०९.१२.२०१४

(प्रसीध्दी दि.11-12-14)
शिक्षण विस्तार अधिकारी बदली दुरुस्ती आदेश (१) दि. ०९.१२.२०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आंतर जिल्हा बदली दुरुस्ती आदेश (१) दि. १०.१२.२०१४

(प्रसीध्दी दि.11-12-14)

आंतर जिल्हा बदली दुरुस्ती आदेश (१) दि. १०.१२.२०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश दि. 01.12.2014

१. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1) दि. 09.12.2014.

(प्रसीध्दी दि.10-12-14)

१. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1) दि. 01.12.2014. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश दि. 01.12.2014

१. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (2) दि. 01.12.2014.

(प्रसीध्दी दि.02-12-14)

१. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (2) दि. 01.12.2014. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश दि. 01.12.2014

२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (8) दि.01.12.2014.

(प्रसीध्दी दि.02-12-14)

२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (8) दि.01.12.2014.. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (16) दि.२9 . ११. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.30-11-14)

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (16) दि.२9 . ११. २०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

1. गटविमा योजना आदेश (18) दि.२7 . ११. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.27-11-14)

1. गटविमा योजना आदेश (18) डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (4) दि.२7 . ११. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.27-11-14)

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (4) दि.२7 . ११. २०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. जि.प.हा. लोहा प्रभारी मुख्याध्यापक निलंबन आदेश (१) दि.२६ . ११. २०१४.

(प्रसीध्दी दि.27-11-14)

जि.प.हा. लोहा प्रभारी मुख्याध्यापक निलंबन आदेश (१) डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश दि. 27.11.2014

२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (१) दि.२६ . ११. २०१४. दि. 26. ११. २०१४ (प्रसीध्दी दि.27-11-14)

२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (१) दि.२7 . ११. २०१४. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश दि. 26.11.2014

1. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (9) दि. 26. ११. २०१४ (प्रसीध्दी दि.26-11-14)

1. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (9) दि. 26. ११. २०१४ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश दि. 26.11.2014

1. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (30) दि. 25. ११. २०१४ (प्रसीध्दी दि.26-11-14)

भविष्य निर्वाह निधी आदेश (30) दि. 25. ११. २०१४ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

1. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२) दि. 24. ११. २०१४

भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२) दि. 24. ११. २०१४ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (31) दि. 25. ११. २०१४

भविष्य निर्वाह निधी आदेश (31) दि. 24. ११. २०१४ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश दि. 24.11.2014

विशेष अपंग वाहन भत्ता आदेश (१) दि. 21. ११. २०१४ (प्रसीध्दी दि.25-11-14)

विशेष अपंग वाहन भत्ता आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश दि. १5.११.२०१४

परीपत्रक दि.31.03.2010(प्रसीध्दी दि.15-11-14)

परीपत्रक दि. 31.03.2010 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आदेश दि. १5.११.२०१४

निलंबित झालेले माध्यमिक शिक्षक आदेश (१) दि. १३. ११. २०१४ : आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जा.क्र १४२६ मध्ये निलंबित झालेले कर्मचारी आदेश (३) दि. १४. ११. २०१४ : आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२६) दि. १४. ११. २०१४ : आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

खाजगी शाळेतील चौकशी समिती व छाननी पडताळणी केली असता अयोग्य ठरलेल्या मान्यता रद्द करणे बाबत (१०) दि. १०.११.२०१४

आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

प्राथमीक शिक्षकांचे निलंबित झालेले कर्मचारी आदेश(१७)दि.०७.११.२०१४

आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

विशेष अपंग वाहन भत्ता आदेश दि. ०५. ११. २०१४

आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश 05-11-2014

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (2) दि. 31.10.2014

आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1) दि. 03.11.2014

आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1) दि. 05.11.2014

आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

भविष्य निर्वाह निधी आदेश (1-30) दि. 27.10.2014

भविष्य निर्वाह निधी आदेश (31-60) दि. 27.10.2014

भविष्य निर्वाह निधी आदेश (38) दि. 22.10.2014

राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना मंजूर रक्कम आदेश

भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२8) दि. ०९.१०.२०१४

 वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. २५.०९.२०१४

 भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२०) दि. ०४.१०.२०१४

 भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२०) दि. ०७.१०.२०१४

  • आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.