संग्रहित पृष्ठे २०१५

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.21.12.2015 डाउनलोड दि.21.12.2015
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1-2)

दि.23.12.2015 डाउनलोड दि.23.12.2015

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, नांदेड कार्यभार आदेश

दि.१९.१२.२०१५ डाउनलोड दि.१९.१२.२०१५

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.07.12.2015 डाउनलोड दि.07.12.2015
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.08.12.2015 डाउनलोड दि.08.12.2015
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.15.12.2015 डाउनलोड दि.15.12.2015
४.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (2)

दि.15.12.2015 डाउनलोड दि.15.12.2015
५.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.18.12.2015 डाउनलोड दि.18.12.2015
६.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1)

दि.19 .12.2015 डाउनलोड दि.19 .12.2015
७.

शिक्षण विस्तार अधिकारी पदस्थापना बदल आदेश (श्रीमती कौठेकर)

दि.15.12.2015 डाउनलोड दि.15.12.2015
८.

जि. प.हा. वजिराबाद मुख्याध्यापक कार्याभाराबाबत.

दि.15.12.2015 डाउनलोड दि.15.12.2015
९.

पंचायत राज समिती अभिलेखे न दाखविल्यामुळे शास्ती आदेश (श्री डी. एल. देशपांडे )

दि.15.12.2015 डाउनलोड दि.15.12.2015
१०.

पंचायत राज समिती अभिलेखे न दाखविल्यामुळे शास्ती आदेश (श्रीमती ए पी माने)

दि…….. डाउनलोड दि……..
११.

पंचायत राज समिती अभिलेखे न दाखविल्यामुळे शास्ती आदेश (श्री आर आर माचलोड)

दि….. डाउनलोड दि…..

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश

दि. डाउनलोड दि.
अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (2)

दि.27.11.2015 डाउनलोड दि.27.11.2015 (1)
अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (2)

दि.05.12.2015 (1) डाउनलोड दि.05.12.2015 (1)
अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (2)

दि.05.12.2015 (2-3) डाउनलोड दि.05.12.2015 (2-3)
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (3)

दि.03.11.2015 डाउनलोड दि. 07-11-2015
अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (3)

दि.28-10-2015 डाउनलोड दि. २७.१०.२०१५
अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-९)

दि.१६.१०.२०१५ डाउनलोड दि.१६.१०.२०१५

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१३.१०.२०१५ डाउनलोड दि.१३.१०.२०१५
२.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-२)

दि.१४.१०.२०१५ डाउनलोड दि.१४.१०.२०१५
३.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-७)

दि.१५.१०.२०१५ डाउनलोड दि.१५.१०.२०१५

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१२.१०.२०१५ डाउनलोड दि.१२.१०.२०१५
२.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-११)

दि.१२.१०.२०१५ डाउनलोड दि.१२.१०.२०१५
३.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१३.१०.२०१५ डाउनलोड दि.१३.१०.२०१५
४.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-७)

दि.१३.१०.२०१५ डाउनलोड दि.१३.१०.२०१५

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.०३.१०.२०१५ डाउनलोड दि.०३.१०.२०१५
2.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश

दि.०५.१०.२०१५ डाउनलोड दि.०५.१०.२०१५
3.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-३)

दि.०५.१०.२०१५ डाउनलोड दि.०५.१०.२०१५
4.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

०६.१०.२०१५ डाउनलोड ०६.१०.२०१५
5.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.२९.०९.२०१५ डाउनलोड दि.२९.०९.२०१५
6.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-१५)

दि. ०५.१०.२०१५ डाउनलोड दि. ०५.१०.२०१५
7.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१६-१९)

दि. ०५.१०.२०१५ डाउनलोड दि. ०५.१०.२०१५

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (1-5)

दि.22.09.2015 डाउनलोड दि. 22.09.2015

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.07.09.2015 डाउनलोड दि.07.09.2015
2.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.07.09.2015 डाउनलोड दि.07.09.2015
3.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (1-7)

दि. 04.09.2015 डाउनलोड दि. 04.09.2015

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-२)

दि. ०३.०९.२०१५ डाउनलोड दि.०३.०९.२०१५
2.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.०३.०९.२०१५ डाउनलोड दि.०३.०९.२०१५
अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१-१)

दि.१७.०८.२०१५ डाउनलोड दि.१७.०८.२०१५
2.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२-२)

दि.१७.०८.२०१५ डाउनलोड दि.१७.०८.२०१५
3.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३-३)

दि.०५.०८.२०१५ डाउनलोड दि.०५.०८.२०१५
4.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-४)

दि. २१.०८.२०१५ डाउनलोड दि. २१.०८.२०१५
5.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश, प्रा-२ (१-१८)

दि. २४.०८.२०१५ डाउनलोड दि. २४.०८.२०१५

 

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

कार्यभार हस्तांतरण आदेश (२)

दि.१०.०८.२०१५ डाउनलोड दि.१३.०८.२०१५
2.

कार्यभार हस्तांतरण आदेश (१)

दि.११.०८.२०१५ डाउनलोड दि.१३.०८.२०१५
3.

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश,
प्रा-२ (१२)

दि. १०.०८.२०१५ डाउनलोड दि. १३.०८.२०१५
4.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.११.०८.२०१५ डाउनलोड दि.१३.०८.२०१५
5.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१)

दि.१२.०८.२०१५ डाउनलोड दि.१३.०८.२०१५

संग्रहित पृष्ठे (Archived pages)

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

जातीत/आडनावात/नावात बदल 

जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (4 )

19-01-2015  डाउनलोड 20-01-2015
2. भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (१-३०) दि. २२.०१.२०१५

भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (१-३०) दि. २२.०१.२०१५

22-01-2015  डाउनलोड 27-01-2015
3. भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (३१-४९) दि. २२.०१.२०१५

भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (३१-४९) दि. २२.०१.२०१५

22-01-2015  डाउनलोड 27-01-2015
4. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश वै.प्र. (२) दि. २२.०१.२०१५

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश वै.प्र. (२) दि. २२.०१.२०१५

22-01-2015  डाउनलोड 27-01-2015
5.   तात्पुरता कार्यभार हस्तांतरण आदेश, लेखा -१ (२) दि. २प्रथा २९.०१.२०१५   तात्पुरता कार्यभार हस्तांतरण आदेश, लेखा -१ (२) दि. २प्रथा २९.०१.२०१५  29-01-2015  डाउनलोड  29-01-2015
6.  पद्दोनत मुख्याध्यापक निलंबन आदेश,  प्रा-६, (१) दि. २७.०१.२०१५  पद्दोनत मुख्याध्यापक निलंबन आदेश,  प्रा-६, (१) दि. २७.०१.२०१५  29-01-2015  डाउनलोड  29-01-2015
7.  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २७.०१.२०१५  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २७.०१.२०१५  29-01-2015  डाउनलोड  29-01-2015
8.  जवाहर नवोदय परीक्षा २०१५ आदेश, मा- ७, (१)  दि. २७.०१.२०१५  जवाहर नवोदय परीक्षा २०१५ आदेश, मा- ७, (१)  दि. २७.०१.२०१५  29-01-2015  डाउनलोड  29-01-2015
9.  निलंबन बहाल आदेश प्रा-६ दि. २९.०१.२०१५  भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ दि. २९.०१.२०१५  डाउनलोड  02-02-2015
10.  भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ दि. २९.०१.२०१५  भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ दि. २९.०१.२०१५  डाउनलोड  02-02-2015
11.  भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (१-३०) दि. ३१.०१.२०१५  भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (१-३०) दि. ३१.०१.२०१५  डाउनलोड  02-02-2015
12.  भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (३१-६०) दि. ३१.०१.२०१५  भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (३१-६०) दि. ३१.०१.२०१५  डाउनलोड  02-02-2015
13.  भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (६१-८५) दि. ३१.०१.२०१५  भविष्य निर्वाह निधी आदेश मा-४ (६१-८५) दि. ३१.०१.२०१५  डाउनलोड  02-02-2015
14.  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (२) दि. ०२.०२.२०१५  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (२) दि. ०२.०२.२०१५  डाउनलोड  02-02-2015
15.  भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (१-२७) दि. ०६.०४.२०१५  भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (१-२७) दि. ०६.०४.२०१५ 07-04-2015  डाउनलोड  07-04-2015
16.  भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (२८-२९) दि. ०६.०४.२०१५  भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (२८-२९) दि. ०६.०४.२०१५  07-04-2015  डाउनलोड  07-04-2015
17.  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २७.०३.२०१५  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २७.०३.२०१५ 07-04-2015  डाउनलोड  07-04-2015
18.   वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (७) दि. ०६.०४.२०१५   वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (७) दि. ०६.०४.२०१५  07-04-2015  डाउनलोड  07-04-2015
16.  जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (७) दि. ०७.०४.२०१५  जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (७) दि. ०७.०४.२०१५   07-04-2015  डाउनलोड  07-04-2015
17.  अपंग वाहन भत्ता आदेश (१) दि. ०७.०४.२०१५  अपंग वाहन भत्ता आदेश (१) दि. ०७.०४.२०१५   07-04-2015  डाउनलोड   07-04-2015
18.  जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश प्रा-२, (४) दि. १३.०४.२०१५  जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश प्रा-२, (४) दि. १३.०४.२०१५ १३.०४.२०१५  डाउनलोड  15-04-2015
19.   वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. १३.०३.२०१५   वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. १३.०३.२०१५ १३.०४.२०१५  डाउनलोड  15-04-2015
20.  भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (१-३५) दि. १५.०४.२०१५  भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (१-३५) दि. १५.०४.२०१५  १३.०४.२०१५  डाउनलोड  15-04-2015
21.   जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (६) दि. ०८.०४.२०१५   जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (६) दि. ०८.०४.२०१५  ०८.०४.२०१५  डाउनलोड  15-04-2015
22.  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. ०९.०४.२०१५  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. ०९.०४.२०१५  ०९.०४.२०१५  डाउनलोड  15-04-2015
23.   खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. ०८.०४.२०१५   खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. ०८.०४.२०१५  ०८.०४.२०१५  डाउनलोड  15-04-2015
24.  खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३) दि. ०८.०४.२०१५  खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (३) दि. ०9.०४.२०१५ ०9.०४.२०१५  डाउनलोड  15-04-2015
25.  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1-2) दि.21.07.2015  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1-2) दि.21.07.2015  दि.21.07.2015  डाउनलोड  29-07-2018
26.  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1) दि.28.07.2005  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1) दि.28.07.2005  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1) दि.28.07.2005  डाउनलोड  29-07-2018
27.   वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1) दि.28.07.2005  1. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (1) दि.28.07.2005  दि.28.07.2005  डाउनलोड  31-07-2018
28.  डाउनलोड
29.  डाउनलोड
30.  डाउनलोड

31.    डाउनलोड 32.    डाउनलोड

 ******

1. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (३) दि. १२.०२.२०१५

1. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (३) दि. १२.०२.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

2. ७५% निलंबन निर्वाह भत्ता आदेश, प्रा-६ (१) दि. १२.०२.२०१५

2. ७५% निलंबन निर्वाह भत्ता आदेश, प्रा-६ (१) दि. १२.०२.२०१५डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

3. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. १२.०२.२०१५

3. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. १२.०२.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

4. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २१.०२.२०१५

4. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २१.०२.२०१५डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

5. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (२) दि. २३.०२.२०१५

5. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (२) दि. २३.०२.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

6. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१) दि. २३.०२.२०१५

6. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (१) दि. २३.०२.२०१५डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

7. खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२) दि. २३.०२.२०१५

7. खाजगी शाळेतील वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (२) दि. २३.०२.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

8. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २५.०२.२०१५

8. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २५.०२.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

9. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (६) दि. २६.०२.२०१५

9.जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (६) दि. २६.०२.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

10. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (४०) दि. २६.०२.२०१५

10. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (४०) दि. २६.०२.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

11. समायोजन पदस्थापना आदेश दि. २५.०२.२०१५

11. समायोजन पदस्थापना आदेश दि. २५.०२.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

12. गटविमा योजना आदेश दि. २५.०२.२०१५

12. गटविमा योजना आदेश दि. २५.०२.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

13. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २७.०२.२०१५

13. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. २७.०२.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

14. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (४) दि. ०२.०३.२०१५

15. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (४) दि. ०२.०३.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

16. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश दि. ०१.०३.२०१५

16. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश दि. ०१.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

17. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश दि. ०३.०३.२०१५

17. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश दि. ०३.०३.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

18. समायोजन पदस्थापना आदेश दि. ०२.०३.२०१५

18. समायोजन पदस्थापना आदेश दि. ०२.०३.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

19. ७५ % निर्वाह भत्ता आदेश दि. २७.०२.२०१५

19. ७५ % निर्वाह भत्ता आदेश दि. २७.०२.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

20. शिक्षण सेवकास  प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियमित आदेश दि. ०४.०३.२०१५

20. शिक्षण सेवकास  प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियमित आदेश दि. ०४.०३.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

21. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. १८.०३.२०१५

21. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (१) दि. १८.०३.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

22. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (३१) दि. १७.०३.२०१५

22. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (३१) दि. १७.०३.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

23. प्राथमिक शिक्षकांना चट्टोपाध्याय वेतनश्रेणी आदेश  दि. १७.०३.२०१५

 

23.  प्राथमिक शिक्षकांना चट्टोपाध्याय वेतनश्रेणी आदेश  दि. ७.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

24. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (३) दि. १७.०३.२०१५

24.  जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (३) दि. १७.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

25.  जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (३) दि. १९.०३.२०१५

25.   जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (३) दि. १९.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

26. सहशिक्षक निलंबन आदेश (२) दि. १७.०३.२०१५

26.  सहशिक्षक निलंबन आदेश (२) दि. १७.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

27.  वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (8) दि. 24.०३.२०१५

27.   वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश, वै.प्र. (8) दि. 24.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

**

28.  भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (८) दि. १७.०३.२०१५

28.   भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (८) दि. १७.०३.२०१५डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

29. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (१-३५) दि. २५.०३.२०१५

29.   भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (१-३५) दि. २५.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

***

30. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (३६-६४) दि. २४.०३.२०१५

30.   भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (३६-६४) दि. २४.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

31. अपंग वाहन भत्ता आदेश, (१) दि. २५.०३.२०१५

31.   अपंग वाहन भत्ता आदेश, (१) दि. २५.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

32. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (१) दि. 30.०३.२०१५

32.   भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (१) दि. 30.०३.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

33. भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (2) दि. 30.०३.२०१५

33.   भविष्य निर्वाह निधी आदेश, मा-४ (2) दि. 30.०३.२०१५  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

 

 

 

 

 

1. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (4 ) दि. 20.01.2015

1. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (4 ) दि. 19.01.2015 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (४०) दि. १६.०१.२०१५ प्र. दि. 16.01.2015

1. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (4 ) दि. 19.01.2015 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. १६.०१.२०१५ प्र. दि. 16.01.2015

२. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. १६.०१.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२) दि. १५.०१.२०१५ प्र. दि. 16.01.2015

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२) दि. १५.०१.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. माध्यमिक शिक्षक समायोजन आदेश (१) दि. १६.०१.२०१५ प्र. दि. 16.01.2015

२. माध्यमिक शिक्षक समायोजन आदेश (१) दि. १६.०१.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (१) दि. १४.०१.२०१५ दि. 15.01.2015

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (१) दि. १४.०१.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. १४.०१.२०१५ दि. 15.01.2015

२. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आदेश (१) दि. १४.०१.२०१५ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

  • १. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (1) दि. 13.01.2015

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (1) दि. 13.01.2015. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

  • २. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (2 ) दि. 09.01.2015

२. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (2 ) दि. 09.01.2015. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

  • 3. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (1 ) दि. 13.01.2015

3. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (1 ) दि. 13.01.2015. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

१. भविष्य निर्वाह निधी आदेश (२६) दि. ०९.०१. २०१५. प्र.दि. 12.०१. २०१५.

१. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (6 ) दि. 08.01.2015 प्र.दि. ०9.०१. २०१५.

२. जातीत/आडनावात/नावात बदल आदेश (1 ) दि. 09.01.2015प्र.दि. ०9.०१. २०१५.