प्राथमिक शिक्षण विभाग

 श्री.प्रशांत दिग्रसकर
श्री.प्रशांत दिग्रसकर शिक्षणाधिकारी (प्रा.),
जि.प.नांदेड.