प्राथमिक शिक्षण विभाग

श्रीमती. सविता बिरगे
श्रीमती सविता बिरगे,
शिक्षणाधिकारी,
जि.प.नांदेड.