प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी Archive

सामान्य प्रशासन विभाग सार्वत्रिक बदल्या-2022 पात्र कर्मचा-यांच्या प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता याद्या दिनांक 31.05.2022

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. परिचर प्राथमिक ज्येष्ठता यादी 2022 यादी डाउनलोड दि. 25-04-2022
2. वाहन चालक प्राथमिक ज्येष्ठता यादी 2022 यादी डाउनलोड दि. 25-04-2022

दि. 25-04-2022 तारखेला प्रकाशित

सामान्य प्रशासन विभाग सार्वत्रिक बदल्या-2022 पात्र कर्मचा-यांच्या प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता याद्या दिनांक 31.05.2022

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. सहायक प्रशासन अधिकारी डाउनलोड दि. 19-04-2022
2. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी डाउनलोड दि. 19-04-2022
3. वरिष्ठ सहायक डाउनलोड दि. 19-04-2022
4. कनिष्ठ सहायक डाउनलोड दि. 19-04-2022

दि. 19-04-2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कक्ष अधिकारी डाउनलोड दि. 31-12-2021
2. अधीक्षक डाउनलोड दि. 31-12-2021
3. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 31-12-2021
4. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 31-12-2021

दि. 31-12-2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कक्ष अधिकारी डाउनलोड दि. 15-07-2020
2. अधीक्षक डाउनलोड दि. 15-07-2020
3. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 15-07-2020
4. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 15-07-2020

दि. 15-07-2020 तारखेला प्रकाशित