पायाभुत चाचणी अहवाल

पायाभुत चाचणी अहवाल जिल्हा परीषद नांदेड दि. 19-12-2014

जिल्हा परीषद नांदेड.

अनु.क्र.

पंचायत समिती

 जिल्हा

पायाभुत

चाचणी

दिनांक

डाउनलोड

(PDF)

 

प्रसीध्दी दिनांक

1.

अर्धापुर

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
2.

भोकर

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
3.

देगलुर

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
4.

हदगाव

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
5.

कंधार

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
6.

लोहा

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
7.

माहुर

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
8.

मुदखेड

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
9.

मुखेड

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
10.

नायगाव

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
11.

उमरी

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
12.

किनवट

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

(माहीती उपलब्ध नाही)

20-01-2015
13.

हिमायतनगर

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड 

(माहीती उपलब्ध नाही) 

20-01-2015
14.

बिलोली Z.P.

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
14.1

बिलोली N.P.

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015
15.

धर्माबाद

नांदेड

20-01-2015

डाउनलोड

(माहीती उपलब्ध नाही) 

20-01-2015
16.

नांदेड

नांदेड

19-12-2014

डाउनलोड

20-01-2015