प्राथमीक सेवा जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमीक सेवा जेष्ठता यादी प्रसिध्दी पत्र डाउनलोड दि. 31-01-2024
2. सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी प्राथमीक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024
3. पशुधन पर्यवेक्षक प्राथमीक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024
4. व्रणोपचारक प्राथमीक सेवा जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 31-01-2024

दि. 31-01-2024 तारखेला प्रकाशित