प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी

सन 2024 प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी प्रसिध्दी पत्र डाउनलोड दि. 13-05-2024
2. सहायक पशुधन विकास अधिकारी सन 2024 प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 13-05-2024
3. पशुधन पर्यवेक्षक सन 2024 प्राथमिक वास्तव्य जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 13-05-2024

दि. 13-05-2024 तारखेला प्रकाशित