पंचायत समिती दुरध्वनी

नांदेड जिल्‍ह्यातील पंचायत समित्‍यांचे सभापती

(मार्च 2017 मध्‍ये निवडून आलेले.)

अ.क्र.

पंचायत समितीचे नांव सभापती यांचे नांव भ्रमणध्‍वनी क्रमांक पक्ष