नागरिकांची सनद

जिल्हा परीषद नांदेड.

अनु.क्र.

जि.प. विभाग

डाउनलोड

(PDF)

प्रसीध्दी दिनांक

1. सामान्य प्रशासन विभाग

डाउनलोड

 (03-05-2016)
2. ग्राम पंचायत विभाग

डाउनलोड

 (माहीती उपलब्ध नाही)
3. वित्त विभाग

डाउनलोड

 (माहीती उपलब्ध नाही)
4. बांधकाम दक्षिण विभाग

डाउनलोड

 (माहीती उपलब्ध नाही)
5. बांधकाम उत्तर विभाग

डाउनलोड

 (माहीती उपलब्ध नाही)
6. समाजकल्याण विभाग

डाउनलोड

 (माहीती उपलब्ध नाही)
7. पशुसंवर्धन विभाग

डाउनलोड

 (21-01-2015)
8. कृषी विभाग

डाउनलोड

 (02-02-2015)
9. ग्रामिण पाणि पुरवठा विभाग

डाउनलोड

 (30-01-2015)
10. लघु पाठबंधारे विभाग

डाउनलोड

 (माहीती उपलब्ध नाही)
11. आरोग्य विभाग

डाउनलोड

 (माहीती उपलब्ध नाही)
12. प्राथमिक शिक्षण विभाग

डाउनलोड

(माहीती उपलब्ध नाही)

13. माध्यमिक शिक्षण विभाग

डाउनलोड

(21-01-2015)

14. महिला व बाल कल्याण विभाग

डाउनलोड

 (माहीती उपलब्ध नाही)