नांदेड जिल्‍हा परिषदेचे कायदेविषयक सल्‍लागार (वकील)

नांदेड जिल्‍हा परिषदेचे कायदेविषयक सल्‍लागार (वकील)

(अ) मा. उच्‍च न्‍यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील प्रकरणांसाठी

     (माहे जानेवारी 2016 मध्‍ये नियुक्‍ती)

अ.क्र. वकीलाचे नांव आणि ई-मेल आय.डी. मोबाईल / फोन नं.