जि.प.भरती 2014

जि.प.भरती

प्रसिद्धी दि.16-12-2014

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :Abhiyantriki specialist -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

Abhiyantriki specialist यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :Gram lekha post -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

Gram lekha post यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :samaj vyavasthapan -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

samaj vyavasthapan यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :pani gunwatta-1 -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

pani gunwatta-1 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :pani gunwatta-2 -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

pani gunwatta-2 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :pani gunwatta-3 -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

pani gunwatta-3 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :pani gunwatta-4 -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

pani gunwatta-4 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :pani gunwatta-5 -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

pani gunwatta-5 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :pani gunwatta-6 -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

pani gunwatta-6 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :pani gunwatta-7 -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

pani gunwatta-7 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :pani gunwatta-8 -selection and waiting list, DWSM, ZP, NANDED – दि.17-11-2014

pani gunwatta-8 यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया :Engineering Expert candidate list for Group Discussion & interview(Group Discussion & interview ON DATED 17-11-2014 AT 11:00 A.M.) दि.14-11-2014

Engineering Expert यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आरोग्य विभाग जिल्हा परीषद नांदेड आरोग्य पर्यवेक्षक विस्तार  Answer Key दि.14-11-2014 (09 नोव्हेंबर 2014 रोजी झालेल्या  आरोग्य पर्यवेक्षक (विस्तार) पदांच्या आदर्श उत्तरपुस्तिका. उमेदवारांना सदर उत्‍तराबाबतीत काही आक्षेप असल्‍यास दि. 14.11.2014 रोजी सायं. 6.00 वाजेपर्यंत जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा  परिषद, नांदेड  यांच्या नावाने लेखी स्वरुपात आवश्यक पुराव्यासह सादर करावेत विलंबाने प्राप्त होणारे आक्षेप  विचारात घेतले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.)

 Answer key p2 Answer key

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया : candidate list for Group Discussion & interview(Group Discussion & interview ON DATED 17-11-2014 AT 11:00 A.M.) दि.12-11-2014

SOCIAL MANAGEMENT यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Panigunwatta यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Gramlekha यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

आरोग्य विभाग जिल्हा परीषद नांदेड औषध निर्माण अधिकारी

उत्तर पत्रिका  डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

सूचना: – If The  Candidates Have Any Objection On Answer Key they should  submit objiction before 5 P.M. on date 10.11.2014 with evidence proof by name District Health Officer, in the office of District Health Office, Z.P. Nanded.

जलस्‍वराज्‍य काय्रक्रम 2 भरती प्रक्रीया पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी जिल्‍हा परिषद नांदेड

SOCIAL MANAGEMENT Non Eligibal यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

SOCIAL MANAGEMENT Eligibal यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

ENGINEER Non Eligibal यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

Gram lekha samanw Non Eligibal यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

pani gunwatta  Non Eligibal यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

pani gunwatta Eligibal यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

वित्त विभाग: पात्र व अपात्र यादी

यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

विस्‍तार अधिकारी कृषी : पात्र व अपात्र यादी  11-10-2014

यादी १ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

यादी २ डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.
Press Note डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

वर्ग क संवर्गातील सरळ सेवा भारती – सप्टेंबर २०१४

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद नांदेड तपशील पात्र आणि अपात्र अर्जदारांची यादी

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान जिल्हास्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने पद भरती – ऑगस्ट २०१४

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद नांदेड जाहिरात १९.०७.२०१४

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद नांदेड जाहिरात २०.०७.२०१४

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद नांदेड सर्व साधारण सूचना

अर्जाचा नमुना, जिल्हा परिषद नांदेड, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष.

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प भोकर अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका / मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

ए.बा.वि. से.यो अंतर्गत जिल्हा / ब्लॉक स्तरावरील कंत्राटी पद भरती – 03-03-2014

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प बिलोली अंतर्गत अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प उमरी अंतर्गत अंगणवाडी मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प देगलूर अंतर्गत अंगणवाडी मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प धर्मबाद अंतर्गत अंगणवाडी मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प हिमायतनगर अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका / मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

ए.बा.वि. से.यो प्रकल्‍प हदगाव अंतर्गत अंगणवाडी सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका / मद‍तनिस पद भरती जाहिरात-2014

निवासी वसतिगृह लोहा:अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी ( मुलाखत दि. 21-12-2013 व 22-12-2013 )

जि.प.नांदेड सरळसेवा भरती 2013 : वर्ग-3

जि.प.नांदेड सरळसेवा भरती 2013 वर्ग 4 : परिचर यादि दि, 05-12-2013:

जि.प. सरळसेवा भरती 2013: वर्ग 3

जि.प.नांदेड सरळसेवा भरती 2013 वर्ग 4 :परिचर: