जि.प.भरती अधिक माहिती

  1. जि.प.नांदेड गट-क संवर्गांची सरळसेवा भरती प्रक्रिया 2023 सविस्तर जाहिरात
  2. जि.प.नांदेड सरळसेवा भरती 2023 करीता हेल्पलाईन डेस्क
  3. जि.प.नांदेड सरळसेवा भरती प्रक्रिया सन 2023 परीक्षा प्रवेश पत्र (Hall Tickets)
  4. जि.प.नांदेड उमेदवार यांच्यासाठी ऑनलॉईन परीक्षेसाठी मराठी माध्यमाची माहिती पुस्तिका
  5. जि.प.नांदेड उमेदवार यांच्यासाठी ऑनलॉईन परीक्षेसाठी इंग्रजी माध्यमाची माहिती पुस्तिका
  6. जि.प.नांदेड सरळसेवा भरती प्रक्रिया सन 2023 साठी संवर्गनिहाय प्राप्त अर्जांची संख्या