जिल्‍हा परिषद नांदेड चे २०१७ पर्यंतचे अध्‍यक्ष

जिल्‍हा परिषद नांदेड अध्‍यक्षांचा कार्यकाळ

(08/1962 ते 09/2017)

अ.क्र. मा. अध्‍यक्षांचे नांव पासून पर्यंत
1. कै. श्‍यामराव सखाराम कदम 12-08-1962 11-08-1972
2. कै. बळवंतराव अमृतराव चव्‍हाण 12-08-1972 03-02-1973
3. कै. मारोतराव तुकाराम पुंड 07-02-1973 04-04-1973
4. कै. बळवंतराव अमृतराव चव्‍हाण 05-04-1973 25-03-1974
5. कै. बालाजीराव गोपाळराव देशमुख गोरठेकर 13-05-1974 16-06-1980
6. श्री प्रल्‍हादराव नरसिंग केशटवार 17-06-1980 11-09-1980
7. श्री गंगाधरराव मोहनराव देशमुख कुंटूरकर 12-09-1980 12-03-1985
8. श्री श्रीरामराव बापूराव पाटील राजूरकर 13-03-1985 30-06-1990
9. श्री डॉ. विजय सतबीर सिंघ, भा.प्र.से.

मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.नांदेड. (प्रशासक)

01-07-1990 20-03-1992
10. श्री गंगाधराव मोहनराव देशमुख कुंटूरकर 21-03-1992 15-05-1996
11. कै. शंकरराव देशमुख बारडकर 16-05-1996 20-03-1997
12. श्री संभाजीराव राचन्ना मंडगीकर 21-03-1997 20-03-1998
13. सौ. जनाबाई रामजी डुडुळे 21-03-1998 20-03-1999
14. श्री संभाजीराव गोविंदराव धुळगंडे 31-03-1999 16-07-2001
15. श्री श्रीनिवासराव बालाजीराव देशमुख गोरठेकर 17-07-2001 13-08-2001
16. श्री बाबाराव जमनाजी एंबडवार 14-08-2001 20-03-2002
17. श्री श्रीनिवासराव बालाजीराव देशमुख गोरठेकर 21-03-2002 18-10-2004
18. श्री बाबाराव जमनाजी एंबडवार 19-10-2004 17-02-2005
19. श्री रावसाहेब विठ्ठलराव मोरे पाटील टाकळीकर 18-02-2005 20-03-2007
20. सौ. वैशाली स्‍वप्‍नील चव्‍हाण 21-03-2007 20-12-2009
21. श्री माणिकराव मुंजाजी इंगोले मालेगावकर 03-12-2009 20-03-2012
22. श्री दिलीप व्‍यंकटराव पाटील बेटमोगरेकर 21-03-2012 20-09-2014
23. सौ. मंगलाताई आनंदराव गुंडले 21-09-2014 20-03-2017.
24. श्रीमती शांताबाई निवृत्‍तीराव पवार (जवळगावकर) 21-03-2017 आजतागायत.