जिल्‍हा परिषद नांदेड चे २०१७ पर्यंतचे मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी.

   नांदेड जिल्‍हा परिषदेच्‍या मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांचा कार्यकाळ

                                                   (मे 1962 ते सप्‍टेंबर 2017)

1. श्री डी. एन. कपूर ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 01.05.1962 ŸÖê 02.07.1963
2. श्री टी. ए. खान ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 08.07.1963 ŸÖê 28.09.1967
3. श्री वाय. ए. साठे ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 30.09.1967 ŸÖê 30.12.1970
4. श्री वेद प्रकाश ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 31.12.1970 ŸÖê 21.08.1971
5. श्री ए. एस. राव ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 11.10.1971 ŸÖê 25.07.1972
6. श्री ए. के. मागो ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 26.07.1972 ŸÖê 08.01.1974
7. श्री डी.बी.एस. सोहल ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 09.01.1974 ŸÖê 06.01.1976
8. श्री ए. डब्‍ल्‍यू. भडकमकर ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 07.01.1976 ŸÖê 19.10.1977
9. श्री आर. एस. देवधर ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 20.10.1977 ŸÖê 17.01.1978
10. श्री डी. एस. पाटील ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 13.02.1978 ŸÖê 28.03.1979
11. श्री बी. एन. झामरे ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 29.03.1979 ŸÖê 09.12.1980
12. श्री बी. पी. पांडे ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 09.12.1980 ŸÖê 25.10.1982
13. श्री जे. एस. सहारिया ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 01.11.1982 ŸÖê 16.04.1984
14. श्री राजेंद्र निकाळजे ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 19.04.1984 ŸÖê 06.01.1986
15. श्री अजित कुमार जैन ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 06.01.1986 ŸÖê 25.06.1989
16. डॉ. श्री विजय सतबीर सिंघ ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 26.06.1989 ŸÖê 18.05.1992
17. डॉ. श्री संजय चहांदे ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 18.05.1992 ŸÖê 02.11.1993
18. श्रीमती जयश्री मुखर्जी ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 02.11.1993 ŸÖê 25.03.1994
19. श्री अनिल डिग्‍गीकर ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 25.03.1994 ŸÖê 13.02.1996
20. श्री संजय सेठी ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 14.02.1996 ŸÖê 09.06.1998
21. श्री एन. एम. जोंधळे ¯ÖϳÖÖ¸üß 10.06.1998 ŸÖê 25.06.1998
22. श्री एच. आर. पवार ³ÖÖ.¯ÖÏ.ÃÖê. 25.06.1998 ŸÖê 12.06.1999
23. श्री बी. डी. पटेल ¯ÖϳÖÖ¸üß 12.06.1999 ŸÖê 26.07.1999
24 श्री एस.आर. बोपटे भा.प्र.से. 27.07.1999 ते 11.07.2000
25 श्री एन.बी. गिते प्रभारी 11.07.2000 ते 24.07.2000

(श्री बोपटे सरांच्‍या प्रशिक्षण कालावधीत प्रभारी मु.का.अ.)

26 श्री एस.आर. बोपटे भा.प्र.से. 24.07.2000 ते 13.06.2001
27 श्री डी.जी. जगताप     प्रभारी 14.06.2001 ते 28.06.2001
28 श्री विजय नाहटा       भा.प्र.से. 29.06.2001 ते 21.03.2003
29 श्री अरूण सोनार       प्रभारी 22.03.2003 ते 09.04.2003
30 श्री डी.आर. बनसोड भा.प्र.से. 10.04.2003 ते 01.10.2004
31 श्री एन.डी. पठाण      प्रभारी 02.10.2004 ते 01.12.2004
32 श्री डी.आर. बनसोड भा.प्र.से. 02.12.2004 ते 27.04.2005
33 श्री एन.एम. रासकर प्रभारी 28.04.2005 ते 31.05.2005
34 श्री एस. एस. येवले भा.प्र.से. 01.06.2005 ते 14.10.2005
35 श्री जी. बी. मवारे भा.प्र.से. 15.10.2005 ते 04.11.2006
36 श्री एस.बी. बेदमुथा    प्रभारी 05.11.2006 ते 22.11.2006
37 श्री पी.व्‍ही. बनसोडे प्रभारी 23.11.2006 ते 21.05.2007
38 श्री परिमल सिंह भा.प्र.से. 22.05.2007 ते 26.01.2009
39 श्री श्रावण प्र. हर्डीकर भा.प्र.से. 28.01.2009 ते 03.06.2011
40 श्री दीपेंद्र सिंह कुशवाह भा.प्र.से. 04.06.2011 ते 07.08.2012
41 श्री शरद डी. कुलकर्णी

(अतिरिक्‍त मु.का.अ.)

प्रभारी 08.08.2012 ते 02.09.2012
42 श्री सुमंत एन. भांगे भा.प्र.से. 03.09.2012 ते 17.10.2013      (मसुरी येथील प्रशिक्षण

21.10.2013 ते 13.12.2013)

43 श्री शरद डी. कुलकर्णी

(अतिरिक्‍त मु.का.अ.)

प्रभारी 18.10.2013 ते 17.12.2013 (मा.श्री भांगे सरांच्‍या प्रशिक्षण कालावधीत प्रभारी मु.का.अ.)
44 श्री सुमंत एन. भांगे

(मसुरी येथील प्रशिक्षणानंतर

दि. 17.12.13 रोजी रुजू)

भा.प्र.से. 17-12-2013 ते 16-02-2014

 

45 श्री यू. ए. कोमवाड,

(उप मु.का.अ. (पं) तथा

प्रभारी अति. मु.का.अ.)

प्रभारी मु.का.अ. 16-02-2014 ते 24-02-2014

                                  म.पू.

46 श्री जी. डी. राठोड,

अति. मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी

प्रभारी मु.का.अ. 24-02-2014 ते 03-03-2014

(म.नं.)

47 श्री ए. आर. काळे,           मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी

(एकूण कार्यकाळः

3.3.2014 ते  03-9-2016)

मु.का.अ.

 

03-03-2014 ते 11.05.2015

 

48 श्री जी.डी. राठोड

(अति. मु.का.अ.)

प्रभारी 11-05-2015 ते 22-05-15

 (श्री काळे सरांच्‍या अर्जित रजेच्‍या कालावधीत.)

49 श्री ए. आर. काळे

,           मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी

मु.का.अ.

 

25-05-2015 ते 16-09-15
50 श्री जी.डी. राठोड

(अति. मु.का.अ.)

प्रभारी 16-09-2015 ते 23-09-15

(श्री काळे सरांच्‍या अर्जित रजेच्‍या कालावधीत.)

51 श्री ए. आर. काळे

,           मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी

मु.का.अ.

 

23-09-2015 ते 06-02-16 
52 श्री जी.डी. राठोड

(अति. मु.का.अ.)

प्रभारी 06-02-2016 ते 29-02-16

(श्री काळे सरांच्‍या अर्जित रजेच्‍या कालावधीत.)

53 श्री ए. आर. काळे

,           मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी

मु.का.अ.

 

29-02-16 ते 17.06.2016 (अर्जित रजेनंतर रुजू) 
54 श्री पी. टी. केंद्रे

अति. मु.का.अ.

(श्री काळे सर यांचा प्रशिक्षण कालावधी 20.6.16  ते 29.7.16)

प्रभारी मु.का.अ. 17.06.2016 ते 01.08.2016

(मा.काळे सरांच्‍या कोलकाता येथील प्रशिक्षण कालावधीत)

55 श्री ए. आर. काळे

,           मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी

मु.का.अ.

 

(30 व 31 जुलै..प्रवास कालावधी)

01.08.2016  ते    03.09.2016

(प्रशिक्षणानंतर रुजू.)

56     

         

श्री पी. टी. केंद्रे

अति. मु.का.अ.

 

प्रभारी मु.का.अ. 06-09-2016 ते 26.09.2016 (4,5 सुट्टया, 18.9 (रविवार)

(श्री काळे सर यांच्‍या परावर्तित रजेच्‍या कालावधीत प्रभारी मु.का.अ.)

19.09.2016 ते  26.09.2016

(श्री काळे सर यांनी वाढीव रजा 19.9.16 पासून पुढे घेतलेल्‍या कालावधीत प्रभारी )

57      श्री अशोक शिनगारे    भा.प्र.से.  26-09-2016 ते 13.01.2017 म.नं.

58. श्री पी. टी. केंद्रे

अति. मु.का.अ.

 

प्रभारी 13.01.2017 ते 27.02.2017 म.पू.

(श्री शिनगारे सर यांच्‍या कोलकाता येथील प्रशिक्षण कालावधीत प्रभारी मु.काअ.) (प्रशिक्षण कालावधी 16.1.17 ते 24.2.17)

59. श्री अशोक शिनगारे   

(दि.31.7.17 ते 7.8.17 अर्जित रजेवर, 30.7.17 रविवार)

भा.प्र.से.  27.02.2017 ते 29.07.2017

(म.पू. रुजू)          (म.नं.)

60.     श्री एन. ए. कुरेशी

(प्रकल्‍प संचालक जिग्रावियं तथा प्रभारी अति. मु.का.अ.)

प्रभारी 29.07.2017 ते 08.08.2017

    (म.नं.)         (म.पू.)    

(श्री शिनगारे सरांच्‍या रजेच्‍या कालावधीत प्रभारी मु.का.अ.)

61. श्री अशोक शिनगारे

(08.08.2017 रोजी (रजेनंतर) रुजू.)

भा.प्र.से.  08.08.2017 ते

 

 

……………………………………………………………………….

*टीपाः- अ.क्र.56 बाबतः- मा.श्री काळे सर दि.6.9.16 ते 17.9.16 वैद्यकीय कारणावरून रजेवर.

      (दि.4 रविवार, दि.5 गणेश चतुर्थी व दि.18.9.16 रविवार, या सुट्यांच्‍या लाभासह.)

      श्री काळे सर यांनी दि.19.9.16 पासून पुढे वाढीव परावर्तित रजा घेतली.)

वर्ष 2000 पासूनचे अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्‍हा परिषद, नांदेड.

 

अ.क्र. नांव कालावधी
1 श्री दादासाहेब जगताप 21.12.2000 ते 21.07.2002
2 श्री अरूण सोनार 21.07.2002 ते 07.11.2003
3 श्री एन. डी. पठाण 07.11.2003 ते 07.04.2005
4 श्री एन.एम. रासकर 07.04.2005 ते 04.02.2006
5 डॉ. दीपक म्‍हैसेकर 04.02.2006 ते 13.07.2006
6 श्री एस.बी. बेदमुथा प्रभारी 13.07.2006 ते 27.07.2006
7 श्री पी.व्‍ही. बनसोडे 27.07.2006 ते 31.05.2007
8 श्री एस.बी. बेदमुथा प्रभारी 31.05.2007 ते 07.06.2007
9 श्री पारस बोथरा 07.06.2007 ते 06.11.2009
10 श्री आर.के. बामणे प्रभारी 06.11.2009 ते 07.02.2010
11 श्री डॉ. शरद कुलकर्णी 07.02.2010 ते 19.12.2013
12 श्री यू. ए. कोमवाड प्रभारी 19.12.2013 ते 24.02.2014

13 श्री जी. डी. राठोड 24.02.2014 ते 29.02.2016    

                    (सेवानिवृत्‍त)

14 श्री पी. टी. केंद्रे 01.03.2016  ते 31.03.2017 

             (सेवानिवृत्‍त.)

15 डॉ. श्री एस. बी. भातलवंडे प्रभारी 31.03.2017 ते 09.06.2017

             (लातूरला बदली)

16.       डॉ. पी.  पी. घुले

(सहायक प्रकल्‍प अधिकारी (पशुसंवर्धन), जिग्रावियं नांदेड)

प्रभारी 09.06.2017 ते 27.07.2017

     (म.नं.)

17. श्री एन. ए. कुरेशी

(प्रकल्‍प संचालक जिग्रावियं.)

प्रभारी 27.07.2017 ते   .0 .2017 

              (म.पू.पर्यंत)

18.